English

Společně do školky!

Datum: 08. 11. 2019
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Tisková zpráva

Od ledna 2017 u nás probíhá projekt „Společně do školky!“, jehož cílem je podpora rovného přístupu dětí se sociálním znevýhodněním k předškolnímu vzdělávání. Aktivity projektu jsou zaměřené na přípravu dětí na školní docházku, na spolupráci s rodiči předškolních dětí, na spolupráci s partnerskými mateřskými školami a dalšími aktéry zapojenými do předškolního vzdělávání ve městě Chrudim.

Jednou z klíčových aktivit je provozování předškolního klubu Amálka, který nabízí vzdělávání dětem z málo podnětného rodinného prostředí. Tyto děti z různých důvodů nechodí do běžné mateřské školy a v budoucnu jsou ohroženy školním neúspěchem. 

Cílem klubu je připravit děti na přestup do klasické mateřské školy nebo na vstup na běžnou základní školu. Pracovníci klubu s dětmi navštěvují mateřské školy v Chrudimi a realizují tzv. adaptační pobyty. Aktivity klubu se netýkají jen dětí, ale také jejich rodičů. Pro ně jsou naplánovány vzdělávací akce a společná setkávání. Pracovníci klubu se věnují individuální práci s rodiči a v případě potřeby docházejí přímo do rodin. 

V rámci projektu úzce spolupracujeme se dvěma partnerskými mateřskými školami v Chrudimi - MŠ Na Valech a MŠ U Stadionu. V těchto školách jsou nově zaměstnáni školní asistenti, kteří poskytují podporu dětem i pedagogům a podle potřeb také individuálně pracují přímo v rodinách. 

Školní asistenti mají podpořit inkluzivní prostředí ve školách a být „spojovacím článkem mezi školou a rodinou“. Pedagogům a školním asistentům se poskytuje podpora formou vzdělávání zaměřeného na rozvoj proinkluzivních kompetencí. Zúčastňují se pravidelných supervizí a poskytujeme jim metodické vedení.

V rámci projektu jsou organizována pravidelná setkání aktérů předškolního vzdělávání ve městě s cílem diskutovat téma inkluzivního vzdělávání, sdílet profesní zkušenosti a metody dobré praxe.

Reportáž o činnosti Centra pro předškoláky si poslechněte zde