English

Často kladené otázky

PTEJTE SE, AŤ TO VÍTE

Přečtěte si nejčastější dotazy, se kterými se na nás náhradní rodiny, zájemci či žadatelé obracejí.
Pokud Vaše otázka mezi nimi není, napište nám na pestouni@amalthea.cz nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

Jaké jsou u nás formy náhradní rodinné péče?

Pěstounská péče
Aktuálně je v České republice využívána nejčastěji, zájemci o pěstounství se po absolvování přípravy stávají dlouhodobými pěstouny. Pouze zřídkakdy se stává, že se dítě vrací do vlastní rodiny, i když kontakt s vlastní rodinou je udržován, ale návrat do ní není v mnoha případech možný. Tato forma péče je tedy určena převážně dětem, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti návratu zpět do vlastní rodiny, nebylo možné zajistit dítěti bezpečí ani v jeho širší rodině, dlouhodobá pěstounská péče je pak pro dítě tou nejlepší volbou. 
Jedná se o státem garantovanou formu náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří ho přijali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce dítěte.

Pěstounská péče na přechodnou dobu 
Je určena dětem, které byly ponechány v porodnici, v kojeneckém ústavu, jejich rodiče zemřeli nebo náhle onemocněli a nemohou se nadále o dítě postarat. Tento typ péče je dále určen jako nástroj pomoci dětem v rodinách, kde vytvářejí rodiče nedobré podmínky pro jejich vývoj nebo dochází k jejich týrání, zneužívání apod. Připravení pěstouni mají poskytnout takovému dítěti bezpečné zázemí po krátký čas několika týdnů či měsíců, než dítě bude umístěno do dlouhodobé pěstounské péče či adopce. Zabrání se tak dočasnému umístění dítěte do ústavu. 
Přechodná pěstounská péče může sloužit i jako nástroj pomoci rodinám, které se dostanou do akutní krize a nemohou po určitou dobu nabídnout dítěti podporu a zázemí, vztahy mezi rodiči a dětmi jsou však zachovány. Vyškolení pěstouni se o takové dítě starají po dobu, kdy se intenzivně pracuje s vlastní rodinou dítěte, aby se dítě mohlo do své rodiny vrátit nebo jít do dlouhodobé pěstounské péče, nebude-li návrat do rodiny možný. Pěstouni jsou v úzkém kontaktu s rodinou dítěte a podporují kontakt dítěte s jeho rodiči, aby byly existující vazby zachovány. 
Jedná se o státem garantovanou formu náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří ho přijali. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce dítěte.

Osvojení (adopce) 
Je státem garantovaná a zákonem ošetřená forma náhradní rodinné péče, při které přijímají manželé či jednotlivci za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti, jakoby byli rodiče. Osvojit dítě může manželská dvojice, manžel(ka) rodiče dítěte nebo jedinec. Osvojení jedincem je podle zákona možné v případě, že je předpoklad, že toto osvojení bude plnit svoje společenské poslání.

Poručenství 
Poručenská péče je považována za jakýsi vyšší typ pěstounské péče, neboť kromě stejných hmotných nároků je poručník též zákonným zástupcem dítěte namísto jeho rodičů. Předpokladem poručenské péče je tzv. právní uvolnění dítěte, kdy rodiče nemají rodičovskou zodpovědnost. Poručník nemá k dítěti vyživovací povinnost a má nárok na stejné dávky státní sociální podpory jako pěstoun. 
Soud ustanoví dítěti poručníka jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu.

Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče 
Je nejvolnější formou náhradní rodinné péče, podmínkou je, že to vyžaduje zájem dítěte. Rozhodnutím soudu je třeba přesně stanovit práva a povinnosti osoby či osob, kterým bude dítě svěřeno do výchovy, dítě lze svěřit i do společné výchovy manželům.

Chceme přijmout dítě do náhradní péče, co máme tedy udělat a co všechno nás čeká?

Nejdříve musíte navštívit obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště, a to odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení péče o rodinu a děti či oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Zde se obraťte na sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči. Sociální pracovnice městského úřadu s Vámi povede rozhovor, který je zaměřen na důvody, motivaci vašeho rozhodnutí, druh náhradní rodinné péče, představy o dítěti - jakého by mělo být věku, pohlaví, zda jste schopni přijmout dítě se zdravotními obtížemi, jiného etnika apod.
Pak vám vysvětlí další potřebné náležitosti k podání žádosti, předá formulář žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny a zprostředkování náhradní rodinné péče a další formuláře k vyplnění - dotazník pro žadatele o svěření dítěte do své péče, dotazník s požadavky na svěřené dítě, dotazník o zdravotním stavu.

Na další schůzku se sociální pracovnicí byste měli mít připraveny následující podklady:

 • vyplněnou žádost o NRP a dotazníky
 • v případě, že žádáte o osvojení, žádost obsahuje i vaše písemné vyjádření, zda souhlasíte s tím, abyste po uplynutí 18 měsíců od právní moci rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů byli zařazeni též do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dítěte z ciziny nebo zda žádáte výlučně o osvojení dítěte z ciziny
 • k žádosti je dále přiložen váš písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny a písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči (krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, popř. Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně) je oprávněn zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování a také kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci
 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo doklad o hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů
 • stručný životopis
 • rodný list
 • oddací list, popř. rozvodový rozsudek
 • dotazník o zdravotním stavu vyplněný vaším praktickým lékařem (u žen, dále zprávu gynekologa, popř. zprávu o léčení sterility), pokud jste léčeni pro nějaké onemocnění tak zprávu odborného lékaře
 • zprávu zaměstnavatele o vašem pracovním hodnocení a průměrných měsíčních příjmech, u OSVČ daňové přiznání a potvrzení o placení pojistného
 • popřípadě další podklady, jako jsou rozsudky soudů, pokud máte již děti tak zprávy škol, pediatra
 • K vyřizování žádosti o NRP rovněž patří návštěva sociální pracovnice OÚ obce s rozšířenou působností u vás doma, která bude zjišťovat vaši bytovou a rodinnou situaci

Výše zmíněné podklady spolu se zprávou o vašich sociálních poměrech, kterou zpracovává sociální pracovnice, stanoviskem OÚ obce s rozšířenou působností k žádosti o náhradní rodinou péči a opisem z evidence Rejstříku trestů, který si vyžaduje OÚ obce s rozšířenou působností, tvoří spisovou dokumentaci. Po shromáždění všech podkladů je kopie spisové dokumentace sociální pracovnicí postoupena krajskému úřadu.

Na krajském úřadě vás dále čeká:

Psychologické posouzení
Nejdříve budete pozváni k psychologickému posouzení, v němž budou shrnuty zkušenosti vašeho života, vašeho dětství, vaše manželství a jeho stabilita, vaše vlastnosti, rodičovské postoje, důvody, které vás přivedly k přijetí opuštěného dítěte, případně postoje Vašich dětí apod.
Psychologické vyšetření probíhá na pracovišti náhradní rodinné péče krajského úřadu během nejméně dvou setkání. První trvá zhruba 3-4 hodiny a jeho součástí je úvodní asi hodinový rozhovor a vyplňování testů. Druhé setkání probíhá volněji, formou besedy a účastní se ho většinou tři páry žadatelů.

Kurz přípravy
V průběhu psychologického vyšetření Vám bude sděleno, zda se budete účastnit kurzu přípravy či nikoliv a budou Vám předány bližší organizační informace ohledně pořádání kurzů. Posláním přípravného kurzu je poskytnout vám, budoucím osvojitelům nebo pěstounům, potřebný základ vědomostí o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte.

Zdravotní posudek
Po psychologickém vyšetření je spisová dokumentace předána lékaři krajskému úřadu. Ten na základě vámi doložených lékařský zpráv vypracuje zdravotní posudek, zda po zdravotní stránce jste schopni zajistit péči o dítě. Posouzení vašeho zdravotního stavu se tedy na rozdíl od psychologického posouzení děje většinou bez vaší osobní přítomnosti. Lékař krajského úřadu si může dožádat některé zdravotní zprávy či vyšetření. Žadatelé o náhradní rodinnou péči pak mají povinnost (§ 53, odst. 4 z. SPOD) podrobit se vyšetření zdravotního stavu, sdělit údaje o zdravotním stavu a popř. sdělit jméno, příjmení a adresu svého ošetřujícího lékaře a název a adresu zdravotnického léčení, v němž se léčí.

Po absolvování kurzu přípravy budete znovu pozváni na krajský úřad, kde budete psychologem a sociální pracovnicí seznámení s výsledky odborného posouzení.
Po odborném posouzení se pak vydává rozhodnutí, že žadatelé se zařazují do příslušných evidencí (o osvojení, pěstounskou péči). Jenom pro upřesnění, na vydání tohoto rozhodnutí se nevztahují lhůty správního řádu. To znamená, že po postoupení žádosti na krajský úřad se nemusí rozhodnout do 30, popř. 60 dnů, jak je tomu u jiných správních řízení. Rozhodnutí se vydává neprodleně po odborném posouzení, a to se provede do 30 dnů od zjištění všech potřebných skutečností.
Pokud je vydáno kladné rozhodnutí, stanovuje se žadatelům o NRP povinnost, aby krajskému úřadu hlásili všechny změny rozhodné pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, a to do 15 dnů od jejich vzniku. Tím je myšlena změna bydliště, telefonu, zdravotního stavu, rodinných poměrů atd.

Rychlost vyřizování žádosti o NRP (tzn. od podání žádosti na městském úřadu až po vydání rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů o NRP krajským úřadem) záleží jednak na tom, jak rychle žadatelé doloží požadované podklady, jak rychle OÚ obce s rozšířenou působností shromáždí údaje, provede soc. šetření a postoupí spisovou dokumentaci na krajský úřad a dále pak na průběhu psychologického, zdravotního posouzení na krajském úřadu a průběhu kurzu přípravy. Přednostně se psychologicky vyšetřují žadatelé o pěstounskou péči a obecně v představách na dítě tolerantnější žadatelé.

Co bude dál po obdržení rozhodnutí?

Po kurzu přípravy nastává období očekávání, které může trvat různě dlouho. Záleží to především na tom, jaké jste uvedli představy o dítěti. Požadavky na děti jsou mnohdy vyšší, než mohou splňovat opuštěné děti, které potřebují rodinu. Každý kraj má také různou dobu čekání.
Nezapomeňte, že úspěšné přijetí dítěte a jeho další harmonický vývoj bude velmi záležet na tom, jak budete připraveni je přijmout, v jakém prostředí bude vyrůstat, jaká bude atmosféra vaší rodiny, ale především jak se budete cítit vy. Proto neváhejte a v tomto období dělejte vše, co je vám milé, ať získáte dostatek energie a duševní pohody, kterou pak snáze předáte svému dítěti.
(zdroj Sdružení pěstounů Brno, www.pestouni.cz )

Žiji sama, mohu přijmout dítě do adopce nebo do pěstounské péče?

Naše legislativa umožňuje svěřit dítě i jednotlivci, který žije sám (ať je to žena či muž). Obecně se však dá říci, že se dává přednost tomu, aby dítě vyrůstalo v úplné rodině.

Nevím, jaké možnosti má člověk pomoci dětem v dětském domově. Zvažujeme pěstounskou péči nebo možnost navštěvovat konkrétní dítě (či děti) a brát si je domů příležitostně (víkendy, prázdniny, svátky,...). Nevím, zda je to vůbec možné?

Navštěvovat konkrétní dítě v dětském domově je možné za předpokladu souhlasu sociální pracovnice pověřené obce, která má dítě na starost. Rozsah a možnost kontaktu je nutné vždy pečlivě uvážit a ve spolupráci se sociální pracovnicí a dětským domovem najít vhodnou formu kontaktu. Pro dítě je dobré, když může být kontakt pravidelný, dlouhodobý a stabilní. Dle našeho názoru je vhodné, když dítě může následně co nejdříve přejít do trvalé rodinné péče. Vždy je třeba velmi citlivě zvažovat potřeby každého dítěte individuálně. Každé dítě může na podobnou situaci reagovat úplně jinak.

Žijeme s partnerem v nesezdaném soužití, můžeme přijmout dítě?

Ano, i partneři žijící v nesezdaném soužití mohou přijmout dítě. O svěření dítěte do náhradní rodinné péče požádáte oba, dodáte všechny potřebné doklady a formuláře, společně projdete odborným posouzením, ale dítě bude svěřeno jen jednomu z vás. Společně mohou dítě osvojit jen manželé.

Existuje nějaká věková hranice, za níž už nelze žádat o přijetí dítěte?

Obecně se má zato, že věk osvojitelů či pěstounů by měl kopírovat věk biologických rodičů; za optimální věkový rozdíl se považuje 20 – 40 let. Dítě by mělo být vychováváno v rodině, kde dospělí jsou v produktivním věku.

Za jak dlouho po podání žádosti dostanu dítě?

Záleží na tom, jaké dítě jste se rozhodli přijmout a také v jakém kraji máte trvalé bydliště. V případě zdravého miminka našeho etnika do adopce je doba čekání zhruba 3 roky, v případě dítěte s postižením nebo jiného etnika je doba podstatně kratší, stejně tak přijetí dítěte do pěstounské péče.

Můžeme si adoptovat dítě z jiné země?

Naše zákony to umožňují. Mezinárodní adopci u nás zprostředkovává Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí se sídlem v Brně (Josefská 15, 602 00 Brno, tel.: 542 215 524, www.umpod.cz ).

Mohou žadatelé o adopci nebo pěstounskou péči odmítnout dítě, které jim bylo vybráno?

Rozhodnutí, zda žadatelé přijmou dítě, pro které byli vybráni jako vhodní rodiče, je samozřejmě na nich. Na základě informací, které jsou jim o dítěti poskytnuty, se rozhodují, zda mají zájem vidět dítě v kojeneckém ústavu či dětském domově. Jestliže o dítě zájem nemají, je třeba, aby s touto skutečností seznámili ředitele či sociální pracovnici zařízení a pracovnice krajského úřadu. Nadále zůstávají zařazeni v evidenci žadatelů o osvojení či pěstounskou péče.

Je dobré umožnit dětem v náhradní rodinné péči kontakt s jejich biologickou rodinou?

Opět je to vždy třeba individuálně zvážit. Naše zkušenost s dětmi, které jsou v pěstounské péči a mají kontakt se svou biologickou rodinou (může to být babička, dědeček, strýček nebo rodiče), je dobrá. Děti jsou v kontaktu s realitou a mají možnost poznat své kořeny, což jim může pomoci v rozvoji jejich identity. Rozsah a forma kontaktu musí být pečlivě zvážena tak, aby pro dítě tento kontakt byl bezpečný. Je dobré když v počátku kontakt probíhá v neutrálním prostředí a v přítomnosti sociální pracovnice nebo jiných odborných pracovníků. Je dobré si určit po vzájemné dohodě četnost a formu kontaktu. Každý člověk by měl znát svoje kořeny, na to mají právo i děti, které nevyrůstají ve své biologické rodině. V případě, že dítě zažívalo ve své původní rodině týrání, zneužívání nebo jiné silně traumatické situace, není vhodný osobní kontakt s lidmi, kteří dítěti ubližovali ani kontakt s tímto prostředím.

V čem spočívá „hostitelská péče“?

Termín Hostitelská péče naše legislativa nezná, v praxi je však možné se s ní setkat. Jedná se o péči, kdy jednotlivec nebo pár udržuje kontakt s dítětem nebo mladým člověkem, který vyrůstá v dětském domově. Dítě rodinu (nebo jednotlivce) navštěvuje a tráví s ní čas , nejčastěji v době víkendů nebo prázdnin. Nevzniká mezi nimi žádný právní vztah.

Hostitelská péče není v odborné veřejnosti jednoznačně přijímaná. Na jedné straně umožňuje dítěti, které vyrůstá v ústavním zařízení, zažívat život v běžném rodinném prostředí, na straně druhé však může přinášet dítěti další zklamání vzhledem k její nezávaznosti a nedostatečnému právnímu ošetření.

V současné době se postupuje podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí § 30:
Ústavní zařízení může jen po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností povolit dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova, dočasný pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při jednom pobytu. Tato doba může být prodloužena na základě písemného souhlasu okresního úřadu. Bylo-li dítě v takovém ústavním zařízení na základě žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, je možno povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo jiných zákonných zástupců, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka.

V žádném zákoně není upraveno, jaké podmínky by výše jmenovaná - jiná fyzická osoba - měla splňovat. Většina orgánů sociálně-právní ochrany dětí však vyžaduje shodné prověření žadatelů jako u osvojení či pěstounské péče.

Na co mají nárok osoby, které mají dítě v tzv. hostitelské péči (tj. nejedná se o předpěstounskou péči)?

Pokud jsou dětskému domovu vypláceny dětské přídavky a dítě je v hostitelské péči (tj. je mimo tento dětský domov) po dobu celého kalendářního měsíce, mají osoby nárok na to, aby jim dětský domov tyto dětské přídavky vyplácel. O zřízení hostitelské péče rozhoduje ředitel dětského domova po písemném souhlasu obce s rozšířenou působností a může ji povolit na dobu nejvýše 14 dnů. Tuto dobu však může následně opět se souhlasem obce s rozšířenou působností neomezeně prodlužovat.

Nevím jak je to s pasem pro chlapce, kterého máme v pěstounské péči - rodiče nejsou zbaveni rodičovských práv, 20.2. máme soud ohledně změny příjmení a tam se též bude projednávat i výživné a zbaveni rodičovských práv.

Pěstouni sice můžou podat žádost o vydání cestovního pasu pro dítě, ale potřebují k tomu písemný souhlas zákonného zástupce. Tento souhlas musí být úředně ověřen (toto ověření může provést přímo úřad, kam se žádost o pas podává). Tohoto souhlasu není potřeba v situacích, kdy je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou, tj. kdy jsou zákonní zástupci nezvěstní, neznámého pobytu, dlouhodobě v cizině apod. Za překážku těžko překonatelnou se samozřejmě nedá považovat situace, kdy zákonný zástupce odmítá souhlas dát.
Vzhledem k tomu, že rodiče dosud nebyli zbaveni rodičovských práv, tak stále zůstávají zákonnými zástupci dětí. Proto v tomto případě si buď pěstouni seženou souhlas rodičů, nebo požádají při soudním stání, aby soud vyslovil místo rodičů souhlas s tím, že podají žádost o pas pro děti, které mají v pěstounské péči (tedy rozšíří svůj původní návrh). Další možností je počkat, zda budou rodiče zbaveni rodičovské způsobilosti a kdo bude určen místo nich jako zákonný zástupce, a od něj popřípadě získat souhlas. Ale výhodnější je požádat o souhlas soud.

Mám nárok na nějakou finanční pomoc státu pokud pečuji o nevlastní dítě?

Záleží na tom do jakého typu náhradní rodinné péče by vám bylo dítě soudem svěřeno. Pokud se jedná o osvojení nebo o svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (např. příbuzného), nemáte nárok na žádnou zvláštní pomoc státu. Avšak máte nárok na dávky, které jsou za určitých podmínek dostupné i všem ostatním rodičům (např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, porodné, peněžitá pomoc v mateřství). Další finanční pomoc by pak připadala v úvahu pokud by se jednalo o dítě s postižením (např. příspěvek na péči, dávky sociální péče). Zvláštní dávky jsou jen v případě pěstounské péče (a také v případě osobní péče o dítě poručníkem).

Dávky pěstounské péče jsou celkem čtyři:
1.příspěvek na úhradu potřeb dítěte (výše podle věku a zdravotního stavu dítěte / měsíční dávka)
2.odměna pěstouna (výše podle počtu svěřených dětí a jejich zdravotního stavu / měsíční dávka)
3.příspěvek při převzetí dítěte (výše podle věku dítěte / jednorázová dávka)
4.příspěvek na zakoupení motorového vozidla (pouze pokud má pěstoun v pěstounské péči alespoň čtyři děti)

Dávky pěstounské péče vyplácí stát prostřednictvím úřadů práce-pracovišť státní sociální podpory.

Detailně rozepsané výše dávek najdete zde na straně 12 a 13.

Může pěstoun změnit dítěti zdravotní pojišťovnu?

Změnit zdravotní pojišťovnu pěstounka bez souhlasů rodičů změnit nemůže. Pokud je to v zájmu dítěte, podá pěstoun písemně žádost na OSPOD příslušné sociální pracovnici, aby jim souhlas rodičů zajistila. V případě, že se souhlas nepodaří zajistit, obrací se pěstoun na soud.

Při přijetí dítěte do pěstounské péče jsem neobdržela jeho zdravotní dokumentaci, ani výpis. Nemám informace o zdravotním stavu dítěte.

Na výpis ze zdravotní dokumentaci má pěstoun právo. Písemně poslat žádost kojeneckému ústavu popř. porodnici (doporučuje se poslat žádost na výdejku, která se vrátí podepsaná s datem převzetí žádosti). Součástí žádosti je kopie rozsudku o svěření dítěte do pěstounské péče. V případě dobré spolupráce s dětským lékařem může žádost poslat lékař.

Jakým způsobem je řešena mateřská dovolená při převzetí malého dítěte?

Nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou má ten, kdo převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Mateřská dovolená se v takovém případě poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, pokud převezmou žadatelé dvě nebo více dětí nebo jde-li o osamělou osobu po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku osmi měsíců. Rodičovská dovolená se poskytuje ode dne převzetí dítěte, resp. Po skončení mateřské dovolené, nejdéle do tří let dítěte.

V té době máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle zákona č. 88/68 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění v platném znění. Máte také nárok na dávky podle zákona 117/95 Sb. , o státní sociální podpoře.

Jak to bude s dětským lékařem u přijatého dítěte?

Dítě budete muset registrovat. Propouštěcí lékařská zpráva a očkovací průkaz dítěte Vám bude předán při propuštění dítěte z ústavního zařízení, případně bude vše přímo odesláno na adresu obvodního pediatra, jehož jméno a adresu uvedete). Na lékařskou prohlídku na zdravotní středisko se dostavte co nejdříve po přijetí dítěte do rodiny.

(Při rozhodování soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče soud zkoumá mj. také to, jak dítě ve Vaší rodině prospívá po zdravotní stránce. Je pravděpodobné, že si zprávu obvodního pediatra pro soudní řízení vyžádá. Proto je důležité, aby lékař mohl zhodnotit vývoj zdravotního stavu dítěte za celé období Vaší péče, která bude předcházet soudnímu řízení).

Napište nám