English

Rodinné konference

Co to je rodinná konference?

Rodinná konference je inovativní model sociální práce s ohroženou rodinou, jehož cílem je aktivizovat přirozenou podpůrnou síť okolo dítěte. Rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní a přátelé, všichni, kteří jsou propojeni se životem dítěte, vytvářejí plán řešení složité situace ohroženého dítěte. Průvodcem celého procesu je nezávislý koordinátor, který není nijak zainteresován na výsledku řešení a nemá žádný vliv na obsah plánu.

Kolébkou rodinných konferencí (Family Group Conferences) je Nový Zéland. Odtud se rozšířily do většiny demokratických zemí, v každém státě se však mírně liší. Využívají se na školách, v práci s mládeží či s ohroženými dětmi obecně.

V čem se liší od případové konference?

Na rozdíl od více známé případové konference u rodinné konference dochází k zásadnímu obratu, kdy odborníci ustupují do pozadí a je to rodina, kdo se stává expertem na řešení své situace. Z partnerské úrovně je rodina povýšena do role výlučného odborníka na svůj život.

Případová konference zůstává na úrovni metody sociální práce, rodinnou konferenci však vnímáme jako přístup k rodině a do budoucna bychom si přáli, aby toto bylo základní právo rodiny – sejít se a rozhodnout, jak složitou situaci vyřešit. Aby každá rodina dostala možnost využít rodinného setkání k naplánování vlastního řešení a využití vlastních zdrojů namísto autoritativního rozhodování institucí.

Rodinné konference v praxi organizace Amalthea

Naše organizace se nejdříve inspirovala skotským modelem, když v roce 2009 podnikla skupina pracovníků studijní cestu do skotského East Lothian Council. Nevládní organizace Children 1 st nám představila rodinné konference, které zde organizují od roku 2000.

V roce 2012 vznikla v Amalthee česká metodika a v následujícím roce byl zahájen pilotní projekt zavádění rodinných konferencí na území Pardubického a Královéhradeckého kraje. V průběhu trvání projektu jsme navštívili slovenskou organizaci Úsmev ako dar, kde realizují od roku 2006 „Stretnutie rodinného kruhu“. Vychází přitom z nizozemského modelu, ke kterému jsme se později blíže dostali přes pilotní projekt MPSV v rámci Systémové podpory procesů transformace systému péče o ohrožené děti.

Oba přístupy se liší spíše v drobnostech, hlavní pilíře však zůstávají stejné. Veliký důraz je kladen na kvalitní přípravnou fázi trvající 4 - 6 týdnů, v této části navštěvuje koordinátor všechny členy rodiny osobně, vysvětluje princip rodinného setkání a motivuje dotyčné k účasti. Ověřili jsme si, že osobní návštěva koordinátora zvyšuje naději na účast oslovených osob na konferenci.

Při samotném setkání považujeme za klíčovou fázi soukromou rodinnou poradu, to je čas, kdy rodina zůstane sama, bez odborníků i koordinátora. Počáteční obavy, že rodiny nebudou umět moderovat své setkání, a že nedokáží vytvořit plán, se ukázaly jako liché. V praxi jsme si ověřili, že většina rodin dokázala vytvořit samostatně často i velmi komplexní plán. Rodiny převzaly za obtížnou situaci zodpovědnost a nepožadovaly zapojení sociální služby. I v našich podmínkách tedy zjišťujeme, že v konečném důsledku mohou rodinné konference vést ke snížení nákladů na péči.

Celkem jsme uspořádali více jak 30 rodinných konferencí. V několika případech se proces zastavil ve fázi přípravy a přes veškerou snahu se nepodařilo rodinnou konferenci zrealizovat. Avšak někdy jsme i v těchto případech měli možnost pozorovat pozitivní změny, zejména v komunikaci mezi členy široké rodiny a větším zaměřením na prožívání dítěte. Některé rodiny našly řešení situace v průběhu přípravy na samotné rodinné setkání.

Rodiny, které jsme měli možnost poznat, vytvořily dobré plány, které sociální pracovníci schválili, protože nepředstavovaly pro dítě žádné riziko.

Přístup se ukazuje využitelný pro rodiny v krizových situacích, např. kde hrozí odebrání dítěte nebo již bylo dítě umístěno v náhradní péči, může však také posloužit k podpoře v méně akutních případech, např. u příbuzenské pěstounské péče. Setkání je vhodné svolat také v rodinách, kde se řeší zvládání výchovných potíží u dospívajících nebo v případě, kdy je pro dítě v náhradní péči vhodná podpora v kontaktu s vlastní rodinou.

K vyhodnocování rodinných konferencí používáme dotazníky. Rodiny, sociální pracovníci, ale i přizvaní odborníci ve většině případů hodnotí setkání kladně. V některých případech si rodiny naplánují další setkání – průměrně za cca 5 měsíců.

Role sociálních pracovníků OSPOD při podpoře zavádění rodinných konferencí

Pro šíření tohoto nového přístupu je klíčová role sociálního pracovníka OSPOD. Je to on, kdo identifikuje ohrožení dítěte, formuluje důvod svolání setkání a podporuje rodinu v tomto kroku. Často musí vynaložit velké množství času a energie trpělivým vysvětlováním přínosu tohoto způsobu řešení a nabízet uspořádání rodinné konference rodině opakovaně. Pokud sám věří v potenciál široké rodinné sítě a působí autenticky, rodina podporu cítí a může přejít z pasivního způsobu uvažování, kdy přijímá nabídku sociálních služeb a podpory, do aktivního způsobu konání, kdy přejímá zodpovědnost za svojí situaci.

Sociální pracovník formuluje základní otázku, na kterou rodina během setkání odpovídá a vytváří svůj plán pomoci. Otázka nenaznačuje řešení, ale dává rodině prostor pro vlastní nápady. Během přípravy rodinné konference může pracovník OSPOD společně s koordinátorem rodinu povzbuzovat k účasti na setkání. Na samotné konferenci je sociální pracovník OSPOD přítomen v úvodní části setkání a poskytuje účastníkům potřebné informace, které může rodina použít ve svém plánu.

Důležitým úkolem sociálního pracovníka je schvalování plánu rodiny, který je vytvořen na samotné konferenci a tím zaručuje, že přijatý plán řešení situace bude pro dítě bezpečný a bude naplňovat jeho základní potřeby. Může také na začátku přípravné fáze vydefinovat podmínky, za jakých plán rodiny schválí.

Okolí dítěte čeká po setkání obtížné období realizace naplánovaných kroků, kdy je nezbytné, aby sociální pracovník respektoval vzniklý dokument, ideálně ho zapracoval do individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) a rodinu podporoval v jeho naplňování.

V neposlední řadě je významnou úlohou sociálních pracovníků podpora myšlenky, že na rodinném setkání nemá chybět dítě, kterého se situace dotýká. Účast dítěte na rodinné konferenci, a to v každé její fázi, včetně plánování a rozhodování, doporučují všechny dostupné zahraniční zdroje. Názory a přání dětí by měly být s přihlédnutím k míře jejich vyspělosti respektovány. Pro dítě je setkání velkým zážitkem, často svojí širokou rodinu vidí pohromadě poprvé a navíc získává zkušenost, že je možné těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit.

NABÍDKA RODINNÉ KONFERENCE - leták strana1   leták strana2

SEMINÁŘ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST - Rodinné konference - úvod do problematiky

Kontakt: Gabriela Pavlíková, 774 452 077, gabina@amalthea.cz