English

I děti z MŠ budou mít možnost využít hrazených obědů

Datum: 14. 6. 2019
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Informace pro rodiče

Radní Pardubického kraje reagovali na podnět, který jim zaslala Amalthea z.s., a na svém dubnovém zasedání schválili zapojení kraje do Operačního programu materiální a potravinové pomoci, který je zaměřen na podporu školního stravování dětí z chudších rodin.

Podnět vzešel ze setkání aktérů předškolního vzdělávání v Chrudimi, jichž se účastní zástupci mateřských škol, odboru školství, OSPOD, Pedagogicko-psychologické poradny a neziskových organizací pracujících s rodinami. K podnětu se připojili další signatáři napříč krajem - ředitelky a ředitelé mateřských a základních škol, zástupci neziskových organizací i představitelé obcí.

Iniciátoři dopisu radním zdůraznili a odůvodnili potřebu úhrady stravného ve školách pro děti z nemajetných rodin, s důrazem na děti předškolního věku.

Stravování v mateřské škole je nedílnou součástí docházky do této instituce. Velice častým důvodem, proč děti nedocházejí do školky nebo ji opouštějí, je obtížná finanční situace jejich rodin, kdy i „pouze“ několikasetkorunový měsíční výdaj na školní stravování může rodinný rozpočet velmi oslabit. Rodiče se pak dostávají do situace, kdy nezvládají platit stravování svého předškoláka, a nezřídka dojde k vyloučení dítěte z MŠ nebo k vzrůstajícím dluhům rodiny.

V textu dopisu radním se dále píše: „Jsme přesvědčeni, že jedním z nejúčinnějších nástrojů proti sociálnímu vyloučení je co nejvyšší míra dosaženého vzdělání. Bez zajištění přístupu ke stravování dětem, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, se cesta k úspěchu ve vzdělávání dle našeho názoru zbytečně komplikuje“.

Pardubický kraj oslovil školy a školská zařízení a na základě jejich zapojení a odhadu počtu dětí byla vypracována projektová žádost. V současné chvíli je zapojeno 81 škol a školských zařízení. Počet dětí, kterým by se mohlo v příštím školním roce pomoci, se odhaduje na 1243. Finance z programu budou putovat přímo do základních a mateřských škol, které je využijí na úhradu stravování pro děti z nemajetných rodin.

Děkujeme všem signatářům dopisu a oceňujeme rozhodnutí radních Pardubického kraje.

Věříme, že poskytnutím pravidelného školního stravování dětem z nemajetných rodin se zvýší jejich šance na školní úspěšnost, což může být do budoucna benefit pro celou společnost.

Text dopisu najdete zde.