English

Novým předsedou Asociace Dítě a Rodina se stal náš ředitel David Svoboda

Datum: 13. 10. 2020
Kategorie: Amalthea

Tisková zpráva

Asociace Dítě a Rodina, největší sdružení svého druhu v České republice, zahrnující 86 organizací věnujících se péči o ohrožené děti, má nového předsedu. Výbor asociace jednomyslně zvolil Davida Svobodu poté, co dosavadní předsedkyně PhDr. Věduna Bubleová oznámila záměr z pracovních a rodinných důvodů své působení ve vedení asociace v říjnu 2020 ukončit.

David Svoboda je zkušeným odborníkem v oblasti péče o ohrožené děti a náhradní rodinné péče, jíž se věnuje od svých studií. Posledních sedmnáct let působí ve vedení organizace Amalthea, kterou založil spolu s kolegy v roce 2003 jako občanské sdružení na pomoc pěstounským a ohroženým rodinám.

„Je pro mě velkou ctí převzít pozici po PhDr. Věduně Bubleové, která pro sociálně-právní ochranu dětí nejen ve vedení asociace udělala obrovský kus práce. Budeme pokračovat v tom, co asociace zajišťovala dosud: prosazovat zákaz umisťování dětí do tří let věku do ústavních zařízení, podporovat biologické či náhradní rodiny, dohlížet na odbornost a kvalitu péče o děti,“ říká David Svoboda.

Dlouhodobým cílem Asociace Dítě a Rodina je všestranně podporovat a současně usnadnit péči o ohrožené děti a zajistit, aby celý systém spadal pod jedno ministerstvo jako v zahraničí, a nikoli pod tři resorty, jako je tomu v České republice. Mezi zásadní kroky patří snaha o zrušení kojeneckých ústavů a podpora transformace dětských domovů na malá  zařízení komunitního typu.

Asociace dlouhodobě vydává vlastní studie o stavu sociálně-právní ochrany ohrožených dětí v České republice a zajišťuje odborná stanoviska k legislativním krokům. Česká republika je opakovaně kritizována mezinárodními institucemi včetně OSN za umisťování nejmenších dětí do ústavů. Naprostá většina evropských zemí již přijala nezbytné kroky k zrušení takových zařízení, a to nejen státy západní Evropy, ale i okolní země, jako Slovensko nebo Polsko.

„Jsem ráda, že se David Svoboda ujímá vedení Asociace Dítě a Rodina,“ říká dosavadní předsedkyně PhDr. Věduna Bubleová. „Cením si nejen jeho odborných, ale i lidských vlastností. Asociace potřebuje ve svém čele silnou osobnost, protože v oblasti péče o ohrožené děti je u nás stále ještě zakořeněno hodně předsudků z komunistické éry. A to nejen mezi laickou veřejností, ale také mezi řadou politiků, a bohužel i u starší generace lékařů, kteří byli zvyklí, že se znevýhodněné děti jednoduše odkládají do ústavů.“

Za posledních pět let se i díky aktivitám Asociace Dítě a Rodina podařilo zlepšit informovanost o negativních důsledcích ústavní péče na nejmenší děti, což před dvěma lety vedlo k vzniku petice, žádající zrušení kojeneckých ústavů. Dokument se setkal s velkým zájmem veřejnosti, během několika měsíců jej podepsalo přes 15 000 občanů.

Podpora státu v oblasti péče o ohrožené děti se však nelepší. Odborníci mají v současnosti zásadní výhrady k chystané novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

„Vládní podoba návrhu zákona přinesla krácení odměn pěstouna na přechodnou dobu a příspěvku na výkon pěstounské péče, což může mít výrazný dopad na kvalitu doprovázení a na snižující se počet pěstounů,“ vysvětluje David Svoboda, předseda Asociace Dítě a Rodina. „V předloze zcela chybí valorizace odměn, další problém představují příspěvky pro krizová zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), udílené zcela nelogicky na základě skutečné obsazenosti, nikoli podle kapacity.“

Asociace také dlouhodobě kritizuje nedostatečnou pozornost věnovanou oblasti sociálního bydlení, bez kterého se ohrožené rodiny jen těžko dostávají ze své krizové situace a stát pak vydává mnohonásobně víc prostředků na provoz azylových domů, ZDVOP a ústavních zařízení.