English

Odborné stanovisko k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Datum: 09. 9. 2021
Kategorie: Amalthea

Otevřený dopis senátorům senátu PČR

9. září 2021 budeme s napětím očekávat jak dopadne schvalování novely zákona  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Jako člen Asociace Dítě a rodina sdílíme naše vyjádření k dané problematice.

DOPIS SENÁTORŮM:

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

obracíme se na Vás jménem Asociace Dítě a Rodina, největšího sdružení svého druhu v České republice, které zahrnuje 86 předních organizací na ochranu ohrožených dětí, abychom shrnuli odborné stanovisko k novele zákona, na který již řadu let čeká jak odborná veřejnost zajišťující péči o ohrožené děti, tak pěstounské rodiny a zájemci o pěstounskou péči.

Oblast sociálně-právní ochrany dětí navíc nabývá na významu i s ohledem na dopady nemoci covid-19, protože odborníci napříč obory se shodují, že v důsledku tíživé ekonomické situace zvláště v nízkopříjmových rodinách počet ohrožených rodin v České republice roste.

Máte nyní v rukou možnost, která zde nebyla posledních osm let: zásadně vylepšit život ohrožených dětí a zvýšit jejich šanci na zdravý vývoj, naplněné dětství i další uplatnění v dospělosti.

Proč se na Vás obracíme?

Proces přípravy a schvalování novely pečlivě sledujeme a pravidelně jsme připomínkovali různé verze a návrhy. Pozorně vnímáme všechny podněty, ať už obecné či odborné, a jsme připraveni zajistit veškeré podklady a informace, ale i odborná stanoviska k možným dopadům jednotlivých kroků. To se týká i Senátu, v němž se znovu otevřely některé body novely.

V čem je novela přínosná?

Po dlouhých letech argumentace odborníků z řad dětských psychologů, vědců zaměřených na psychosomatický vývoj člověka, lékařů i sociálních pracovníků přináší návrh zcela zásadní přínosy:

  • stanovuje od roku 2025 věkovou hranici 3 let pro umístění dětí do ústavní péče – v tomto směru byla ČR dosud jednou z posledních zemí v EU, kde bylo možné umisťovat i nejmenší děti do ústavů, a byla za to terčem kritiky nejen odborníků, ale i mezinárodních organizací;
  • navyšuje odměnu pro pěstouny, včetně výpočtu dle min. mzdy zajišťující valorizaci částky – kvůli poklesu reálných příjmů v posledních letech pěstounů ubývalo a valorizace je jednou z cest, jak zajistit trvalý, ideálně rostoucí počet zájemců o převzetí dětí do pěstounské péče;
  • omezuje tzv. smluvní pobyty dětí ve všech typech ústavních zařízení, aby nebylo možné „odkládat“ děti do ústavů prakticky kdykoli i bez souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD);
  • navyšuje příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), byť bohužel bez změny principu financování, který by měl být založen na kombinaci obsazenosti a pevné částky reflektující fixní náklady, protože ZDVOP je krizové zařízení, které musí být kdykoli připraveno poskytnout pomoc a neměly by získávat finance čistě podle počtu dětí, což může vést k snaze prodlužovat ústavní pobyty;
  • sjednocuje praxi pro děti v náhradní rodinné péči a ústavní péči tzv. zaopatřovacím příspěvkem – ten slouží pro studium nebo vstup ohrožených dětí do samostatného života.

Všechny tyto změny mají pozitivní vliv, povedou k omezení ústavních pobytů a podpoří náhradní rodinnou péči, která je klíčová pro zajištění bezpečného a rodinného zázemí jak u malých dětí, tak dospívajících.

V čem novela nesplnila očekávání odborníků?

Novela je jako zřejmě všechny normy výsledkem řady kompromisů. Jako organizace pomáhající ohroženým dětem a jejich rodičům jsme požadovali vyšší příspěvky, a to zejména doprovodným organizacím, které dohlížejí na řádný výkon pěstounské péče v zájmu dítěte, poskytují kvalifikovanou pomoc rodičům i dětem v nejrůznějších oblastech, které souvisejí s péčí o dítě. U těchto odborných služeb došlo k navýšení z 48 000 pouze na 54 000 Kč, přestože zpráva Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí hovoří o nezbytném minimu pro kvalifikovanou pomoc ve výši 70 000 Kč.

Za očekáváním zůstal také princip financování ZDVOP, zmíněný výše.

Jak novela ovlivnila situaci příbuzných (nezprostředkovaných) pěstounů?

Novinkou je vyčlenění nezprostředkované („příbuzenské“) pěstounské péče z hlediska dávkového systému. Části těchto pěstounů, zejména některých prarodičů, se novela bohužel dotkne negativně, protože nově zaváděný příspěvek při pěstounské péči je nižší než odměna pěstouna, kterou dosud pobírali. Na druhé straně jim tento příspěvek nebude daněn, nárok na něj získají všichni, odpadne posuzování tzv. zvláštního zřetele – a to naopak jiné skupině příbuzenských pěstounů situaci ulehčí. Nový příspěvek neupírá právo na pobírání dalších dávek, např. příspěvek na úhradu potřeb dítěte nebo příspěvek na péči o zdravotně postižené dítě.

Navíc velká část osob blízkých nemá dítě svěřené do pěstounské péče, ale v tzv. svěřenectví. Tyto osoby dosud neměly žádné finanční zabezpečení, zatímco nově si budou moci požádat o příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Novela proto bude mít v důsledku pozitivní vliv na větší část příbuzných pečujících o dítě.

Motivací k tomuto kroku byla zákonná vyživovací povinnost prarodičů, případy zneužití dávky u příbuzných, ale také zásadní rozdíl mezi příbuzenskou a nepříbuzenskou péčí, na kterou dlouhodobě odborníci upozorňují. Uvedený krok bude mít také pozitivní vliv na státní výdaje v této oblasti.

Přínosy novely tedy jednoznačně převažují nad zápory. Z tohoto důvodu jménem 86 členských organizací tuto novelu podporujeme. Naopak její nepřijetí by znamenalo prohlubování současných problémů, zastavení dalšího rozvoje náhradní rodinné péče, a mnoho dalších nejmenších dětí zcela zbytečně umisťovaných do ústavů.

I proto považujeme za důležité Vás vyzvat k přijetí novely zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí (senátní tisk č. 145), na kterou tak dlouho čekáme.

S pozdravem

David Svoboda

předseda Asociace Dítě a Rodina, z. s.

Asociace Dítě a Rodina, z. s., je sdružením 86 organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají především dětem, které se ocitly v obtížné situaci. Asociace sdružuje desítky společností, mimo jiné organizace Nadace Sirius, Nadace J&T, Amalthea, Lumos, Centrum pro dítě a rodinu Valika, SOS dětské vesničky, Prevent99, Středisko náhradní rodinné péče a mnoho dalších institucí spolupracujících s dětskými domovy a centry pro pěstounskou a rodinnou péči.

Další dokumenty - souhrn faktů týkajících se novely:

PREZENTACE SENÁT

OTÁZKY A ODPOVĚDI V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM NOVELY