English

Předškolní klub Amálka pomáhá dětem ohroženým školním neúspěchem

Datum: 08. 1. 2015
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

TISKOVÁ ZPRÁVA

Od září loňského roku v Chrudimi provozujeme Předškolní klub Amálka, který je určen dětem předškolního věku z málo podnětného rodinného prostředí, které nenavštěvují běžné mateřské školy a v budoucnu zahajují školní docházku s řadou handicapů (např. neumí malovat, vystřihovat, neznají barvy, nikdy neviděly živé zvíře, nebyly s rodiči na výletě). Často jsou potom vyloučené z kolektivu a z důvodu nedostatečných podnětů v předškolním věku nezvládají učivo běžné základní školy. Proto je hlavním cílem klubu připravit tyto děti na vstup na běžnou základní školu nebo na přestup do školy mateřské.

Děti v klubu poznají jiné prostředí, osvojí si režim dne a dovednosti a vědomosti, které jsou důležité pro jejich budoucí školní docházku. Vstup do běžných škol je potom pro ně méně stresující, protože nepřicházejí zcela nepřipravené. Provoz klubu je čtyři dny v týdnu v dopoledních hodinách. Cílem našeho klubu není jen rozvoj dětí, ale i příprava jejich rodičů na požadavky běžného vzdělávacího systému (např. vyzvedávání dětí, příprava svačin, omlouvání nepřítomnosti). Součástí docházky do klubu je i individuální práce v rodinách, jejímž cílem je předat rodičům informace a konkrétní praktické ukázky jak mohou s dětmi sami pracovat. V prvním roce fungování náš klub navštěvovalo celkem 16 dětí. Do klubu děti přicházely nedotčené jakýmkoli režimem a mnohdy i základními pravidly společenského chování nebo hygienickými návyky. Velice rychle si zvykly, naučily se fungovat v kolektivu, účastnit se řízené činnosti a osvojily si dovednosti, které jim v budoucnu usnadní přechod do školských zařízení. Za veliký úspěch považujeme, že z tohoto počtu se nám podařilo umístit šest dětí do mateřských škol a tři děti připravit na vstup do prvního ročníku běžné základní školy. Od letošního září klub navštěvují další děti, v současnosti jich je celkem třináct.

Budoucnost klubu je však v souvislosti se schválením zákona o dětských skupinách značně nejistá. Tento zákon zavádí pro všechny organizace, které s předškolními dětmi pracují, povinnost registrace u Ministerstva práce a sociálních věcí, která s sebou nese i nutnost splňovat různé technické a hygienické normy. Normy, které nelze reálně splnit, popř. by si jejich zavádění vyžádalo investice v řádu několika desítek tisíc korun (např. zřízení dvou dětských záchodů a dvou umyvadel, které musí být umístěny 50 cm nad podlahou, zřízení
sprchového boxu, zřízení samostatného hygienického zařízení pro pečující osoby). Technické požadavky, které bude nutné dodržet, jsou pro většinu zařízení a prostor, ve kterých fungují zařízení pro ohrožené děti v ČR, nereálné a ve svém důsledku naprosto likvidační.

Předškolní klub Amálka je jednou z několika aktivit projektu „Pojďte do školky!“, který od července 2013 realizuje nezisková organizace Amalthea v partnerství s Člověkem v tísni, o.p.s. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Kontakt pro novináře:
Ing. Kamila Komárková, kamila@amalthea.cz, 777 752 830
Amalthea o. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby v systému péče o ohrožené děti. Poskytuje podporu a pomoc rodičům a dětem tak, aby se předcházelo umisťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Více informací naleznete na www.amalthea.cz.