English

Předškolní klub Amálka připravuje děti na vstup do mateřských a základních škol

Datum: 31. 1. 2016
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Předškolním klubu Amálka připravujeme děti ve věku 3-6 let na vstup do běžných škol. Klub je určen dětem z málo podnětného rodinného prostředí, které nenavštěvují mateřské školy a v budoucnu tak často zahajují školní docházku s řadou handicapů. „Často k nám do klubu přicházejí pětileté děti, které neumí malovat, vystřihovat, neznají základní barvy a mají malou slovní zásobu“, říká Aleš Jirásek z Předškolního klubu Amálka.Pokud by takto nepřipravené děti nastoupily rovnou do základních škol, velmi pravděpodobně by nezvládaly běžné učivo a v prvních ročnících by selhávaly. „Děti jsou pak často kvůli špatným známkám vyloučeny z kolektivu ostatních dětí ve třídě a do školy se přestávají těšit, což znesnadňuje jejich další vzdělávání“, dodává Jirásek. Proto je hlavním cílem klubu připravit tyto děti na vstup na běžnou základní školu nebo na přestup do školy mateřské. Předškolní příprava se v klubu zaměřuje především na získání základních dovedností a návyků, mezi které patří např. rozeznávání barev, tvarů, orientace v prostoru, dostatečně rozvinutá motorika, základní sebeobslužné dovednosti, sociální návyky či rozvoj řeči.

Nedílnou součástí aktivit klubu je i podpora rodičů. „Rodičům nabízíme možnost zapojení se do vzdělávání svých dětí, uvědomění si důležitosti vzdělávání, posilujeme a podporujeme jejich rodičovské dovednosti v oblasti všestranného rozvoje jejich dětí“, doplňuje Iva Dopitová z předškolního klubu. V klubu rodičům nabízíme i vzdělávání na témata související s výchovou a vzděláváním dětí a možnost aktivního trávení času s rodiči, kteří se nachází v podobné situaci. Dlouhodobě také spolupracujeme s místními neziskovými organizacemi, veřejnými institucemi a školami a pomáháme rodičům i dětem překonat bariéry bránící vstupu do běžných mateřských či základních škol.

Všechny nabízené služby jsou poskytovány bezplatně. Podporu díky projektu „Učíme se společně“ získalo od loňského března již 24 dětí a 21 rodičů. Projekt je realizován v Chrudimi a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Kontakt pro novináře:
Ing. Kamila Komárková, PR a fundraising, kamila@amalthea.cz, +420 777 752 830

Amalthea z.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporuje zdravé fungování rodiny, pomáhá řešit problémy tak, aby se předcházelo umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea, o. s. dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají.
Více informací o Amalthea z.s. naleznete na www.amalthea.cz .