English

Společně do školky!

Datum: 13. 1. 2020
Kategorie: Podpora pro rodinu a dítě

Tisková zpráva k ukončení projektu

V prosinci 2019 skončil náš tříletý projekt Společně do školky!, který jsme realizovali společně se dvěma partnerskými mateřskými školami a společností Člověk v tísni.

Cílem projektu byla podpora rovných příležitostí ve vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Aktivity byly zaměřeny nejen na rozvoj dovedností předškoláků a na podporu jejich rodičů, ale také na vzdělávání pedagogů partnerských mateřských škol a na jejich metodickou podporu. Školy byly podpořeny i personálně, a to třemi školními asistenty. Nedílnou součástí projektu se stala spolupráce s aktéry působícími v oblasti předškolního vzdělávání, kteří měli možnost se pravidelně setkávat a řešit aktuální témata týkající se společného vzdělávání.

Předškolní klub Amálka nabízel každodenní vzdělávání dětem z málo podnětného rodinného prostředí s cílem zlepšit jejich dovednosti a připravit je na vstup do mateřské školy. Pracovníci klubu intenzivně spolupracovali též s rodiči dětí, pořádali pro ně vzdělávací akce a společná setkání, informovali o důležitosti vzdělávání a motivovali rodiče k tomu, aby zapsali své děti do běžné mateřské školy a posléze zajistili jejich pravidelnou docházku. Metodické vedení pracovníků klubu zajišťoval partner projektu Člověk v tísni, o.p.s.

V klubu bylo podpořeno celkem 68 dětí a 54 rodičů. Dvěma třetinám všech dětí se podařil přechod do běžné mateřské či základní školy. Zbývající rodiny se odstěhovaly či přestaly spolupracovat.

Během realizace bylo uspořádáno 6 vzdělávacích akcí pro pedagogy a školní asistenty, které byly tematicky zaměřené na inkluzi a vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem. Pedagogové měli možnost seznámit se s osvědčenými zahraničními metodami práce s předškolními dětmi. Taktéž získali podporu odborného metodika – dětského psychologa, jenž jim poskytoval konzultace. Přítomnost odborníka a jeho doporučení učitelky velmi oceňovaly.

V partnerských školách probíhala pravidelná supervize a další podpora formou interaktivních případových konferencí. Pedagogové byli seznamováni s touto inovativní metodou využitelnou i ve školském prostředí pro řešení obtíží s dětmi a rodiči.

 Projekt „Společně do školky!“ byl spolufinancován Evropskou unií.