English

Jak lépe porozumět svému dítěti - vzdělávací program pro rodiče

Od května 2016 nabízíme rodičům v nepříznivé situaci vzdělávací program
Jak lépe porozumět svému dítěti

Program je určen rodičům, kteří se obávají, že jim budou jejich děti odebrané. Jedná se např. o rodiče, kterým bylo uděleno napomenutí nebo soudní dohled, jejichž dítě je v náhradní rodinné péči nebo ústavním zařízení a rodiče usilují o jeho návrat.

Vzdělávací program nabízí možnost zvýšení rodičovských dovedností tak, aby dítě mohlo vyrůstat ve vlastní rodině. Kurz probíhá formou dvanácti skupinových setkání 1x14 dnů a individuálních návštěv v domácnosti účastníka.

Při skupinové práci se zaměřujeme nejen na rozšiřování teoretických znalostí rodičů, ale i na praktický nácvik dovedností, které jsou nezbytné při výchově dítěte. Účastníci programu mají možnost setkat se s dalšími rodiči, kteří jsou v podobné situaci. Ve skupině mohou sdílet své zkušenosti a hledat možná řešení a způsoby, jak dosáhnout změny. Posilujeme motivaci rodičů ke zlepšení vztahu s jejich dětmi. Doporučujeme účast pokud možno obou rodičů.

Během dvanácti skupinových setkání se zaměřujeme především na tato témata:

Co děti potřebují a jak se jejich potřeby mění v závislosti na jejich věku
-    odpovídající výživa, hygienické požadavky, stimulující podněty, jistota, bezpečí, citová vazba, domácí pravidla, vztahy se sourozenci, vrstevníky a širší rodinou, trávení volného času, vzdělávání

Jak s dětmi mluvit - respektující přístup, naslouchání, práce s emocemi, zadávání limitů

Jaká práva mají děti a rodiče - zájem dítěte, Úmluva o právech dítěte, rodičovská odpovědnost – péče o dítě a jeho ochrana, osobní kontakt s dítětem, zajišťování výchovy a vzdělání, zastoupení dítěte

Jak může rodič pečovat o sebe -  zvládání náročných situací, jak si říci o pomoc, kde ji najít, odpočinek a relaxační techniky

Další témata přizpůsobujeme zájmu a potřebám skupiny.

Nabyté dovednosti jsou následně posilovány a upevňovány při individuální práci s rodičem a při vzájemném kontaktu s dětmi. Tato individuální část probíhá v domácnosti účastníka kurzu vždy v týdnu, kdy není rodičovská skupina. Pokud rodič dítě v péči nemá, je podporován v nastavení kontaktů s dítětem a jejich aktivnímu využívání tak, aby to přinášelo prospěch dítěti. Individuální setkávání v domácnosti účastníka kurzu mohou zajišťovat pracovníci jiné sociálně aktivizační služby, pokud již mají spolupráci navázanou. V případě, že rodina nevyužívá žádnou terénní sociální službu, návštěvy v domácnosti realizuje pracovník naší organizace.

Před zahájením vzdělávacího kurzu je s každým zájemcem uskutečněno individuální setkání, kde společně zjišťujeme, na kterých oblastech rodičovských dovedností je potřeba pracovat a posílit je. Zároveň si všímáme dobrých schopností, vlastností a dovedností rodiče, které používá a které může častěji zařadit při výchově dítěte.

Na závěr kurzu vyhotovíme písemnou zprávu, která může sloužit jako podklad pro pracovníka OSPOD nebo soud při dalším rozhodování o dětech.

Zájemci se mohou hlásit sami nebo jim program může doporučit pracovník OSPOD nebo soud, který řeší situaci jejich dětí.

Program je pro účastníky zdarma a je realizován v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutná účast na všech dvanácti setkáních.

KONTAKT:
Bc. Eva Černá
tel.:
777 752 826
e-mail:
 eva.cerna@amalthea.cz