English

Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče

Systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče a metodická příprava profesionálních pěstounských rodin v pardubickém regionu
(podpořeno Nadací Sirius)

Profesionální pěstounská péče není dosud v české legislativě zakotvena (kromě institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, která však není v praxi využívána). Zároveň v systému není dostatek pěstounských rodin, které by mohly nabídnout všem dětem rodinné prostředí trvale. Děti, které jsou již dlouhodobě v ústavní péči a nedaří se pro ně najít náhradní rodiny, navíc potřebují leckdy specifický přístup, poskytnutí péče klade na pěstouny značné nároky a vysokou míru profesionality.

Tento projekt zavádí novou koncepci práce s pěstounskými rodinami v Pardubickém kraji. V rámci projektu bude s 15 rodinami Centrum náhradní rodinné péče pracovat intenzivně pomocí Individuálních plánů péče o dítě, metod zaměřených na práci s rodinou, která přijala dítě do rodiny (dlouhodobé doprovázení, ostrovy rodiny, attachment, sociální, psychologické, etopedické a speciálně-pedagogické poradenství, supervize pěstounské rodiny, krizová intervence, atd.).

V rámci projektu bude dále vytipováno 5 profesionálních pěstounských rodin, které budou připraveny pro výkon 4 specializovaných forem profesionální pěstounské péče (krátkodobá, pro okamžitou pomoc, specializovaná dlouhodobá a respitní).

Vznik profesionálních pěstounských rodin umožní dětem, které jsou vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či dalšímu handicapu systémem považovány za nevhodné pro umístění do náhradních rodin v rámci klasické pěstounské péče, aby zažily rodinné prostředí a mohly navázat vztahovou vazbu s blízkou osobou v bezpečném prostředí rodiny.

Na základě zkušeností s přípravou profesionálních pěstounů vznikne nová Metodika přípravy profesionálních pěstounů. Příprava pěstounů i tvorba a finalizace metodiky proběhne v koordinaci s Nadací Childern's High Level Group (nabízí know-how deinstitucionalizace péče o ohrožené dítě z Velké Británie i dalších částí světa a zároveň odborníky na tvorbu metodiky přípravy a proškolení budoucích profesionálních pěstounů), dále s Centrem psychosociální pomoci - Rodinnou a manželskou poradnou Pardubického kraje, která pro KÚ Pardubického kraje posuzuje žadatele o pěstounskou péči a provádí přípravu adeptů v oblasti náhradní rodinné péče.