English

Učíme se a hrajeme si společně

Učíme se a hrajeme si společně
podpořeno z prostředků Nadace Slunečnice Heleny Houdové

2006, 2007 - FAKTA
Projekt je určen dětem z Pardubického regionu, které na počátku svého života vyrůstaly v kojeneckém ústavu, dětském domově nebo jiné ústavní péči. Děti se nyní nacházejí v náhradních - pěstounských - rodinách. Nejsou tzv. „právně volné“, nemohou tedy být osvojeny, ale jejich náhradní rodiče – pěstouni jim nabízejí život v normální, běžné rodině.

Cílem projektu je předcházet důsledkům ústavní výchovy dětí a umožnit jim přirozený a plný rozvoj v dostatečně podnětném rodinném prostředí. Projekt také přispívá ke snižování počtu dětí, které jsou umístěny v stavech nebo dětských domovech.

Každé dítě (resp. každá rodina někdy i s více dětmi) má přiděleného svého klíčového pracovníka (psychologa nebo sociálního terapeuta). Práce začíná podrobnou diagnostikou problémů dětí, která je postavena na osobním setkávání a podrobném poznání dítěte, poté je pro dítě (společně s rodiči) sestaven individuální plán péče, který řeší problémy dítěte v postupných krocích tak, aby bylo zřejmé, jaké cíle si celý „tým“ klade, aby bylo možné plnění plánu hodnotit, ale také způsoby práce změnit, pokud si to chování dítěte vyžádá. Kromě terapeutického přístupu (socioterapie, dramaterapie, muzikoterapie, hipoterapie) využívá projekt pro práci s rodinami také metodu „videotrénink interakcí“.

Další aktivitou projektu jsou víkendová setkání pěstounských rodin, která nabízejí více času probrat problémy, na které třeba není při pravidelných schůzkách rodiny s klíčovými pracovníky dostatek času. Během víkendu mají děti větší prostor se otevřít, i různé typy terapií mají hlubší účinek. Setkání samozřejmě doplňují volnočasové aktivity pro děti, hry, soutěže, relaxace a pod. Na setkání navazuje v červenci i letní tábor.

Dětem, které neprospívají ve škole, projekt nabízí doučování jak ve školních předmětech, tak v oblasti počítačových dovedností. Děti jsou vyučovány individuálně v rodinách nebo na odpoledních klubech probíhajících každý čtvrtek od 15 do 18 hodin a program výuky zcela vychází z jejich aktuálních potřeb.