English

Amalthea šíří nové účinné metody sociální práce s ohroženými rodinami

Datum: 18. 3. 2014
Kategorie: Amalthea

TISKOVÁ ZPRÁVA

Amalthea se zaměřuje na nové metody efektivní sociální práce s ohroženými rodinami
v těžké životní situaci. V současnosti se jedná zejména o metodu tzv. rodinných konferencí, která přináší nový rozměr v přijímání klienta jako partnera a tedy výrazný posun v řešení situace ohrožených rodin. Metoda postupně získává důvěru pracovníků pomáhajících profesí. Všichni odborníci i zájemci z řad široké veřejnosti mají nyní možnost seznámit se na stránkách organizace s podnětnými příspěvky konference „Nové metody sociální práce s ohroženou rodinou se zaměřením na rodinné konference“.

Na této konferenci, která se konala v prosinci 2013 pod záštitou krajského radního pro
sociální věci a neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly, se o své zkušenosti podělilo pět občanských sdružení (Lumos, Amalthea, Tremedias, Rozum a cit, Vzájemné soužití), Probační a mediační služba ČR, OSPOD Chrudim i zahraniční host - Institut Ochrany práv dítěte a rodiny Trnavské univerzity.

Panelisté i účastníci konference na závěr ocenili zastoupení neziskových organizací i institucí státní správy v jednotlivých příspěvcích. Vzhledem k obsahové aktuálnosti konference, ale překvapila slabá účast sociálních pracovníků z odborů sociálních věcí a zdravotnictví na
městských úřadech v Pardubickém kraji. Bude nutné vyvinout ještě nemalé úsilí, aby se
rodinné konference staly běžně využívanou a doporučovanou metodou sociální práce
s ohroženou rodinou. „Pevně ale doufáme, že případné obavy či nedůvěra z této nové metody budou brzy rozptýleny, stejně jako při nedávném zavádění případových konferencí, a rodinné konference budou využívány ve prospěch ohrožených rodin, zejména dětí, tak jako tomu je ve většině demokratických zemí,“ uvedla Kateřina Martínková, koordinátorka rodinných konferencí v Amalthea o.s..

Kontakt pro novináře:
Mgr. Kateřina M a r t í n k o v á, koordinátorka rodinných konferencí, katerina.m@amalthea.cz, 602609088
Mgr. Gabriela P a v l í k o v á, koordinátorka rodinných konferencí, gabina@amalthea.cz, 774452077

Amalthea o.s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální, vzdělávací, terapeutické a dobrovolnické služby v systému péče o ohrožené děti. Poskytuje podporu a pomoc rodičům a dětem tak, aby se předcházelo umisťování dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporuje a doprovází náhradní rodiny. Působí na území Pardubického kraje. Amalthea o.s. dále nabízí odborné i široké veřejnosti vzdělávání, informace a osvětu v oblasti systému péče o ohrožené dítě. Zavádí inovativní metody práce s rodinou a dítětem do praxe a podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají. Více informací o Amalthea o.s. naleznete na www.amalthea.cz