English

Děti potřebují rodinu!

Děti potřebují rodinu!
podpořeno z prostředků Nadace Slunečnice Heleny Houdové

2008 - FAKTA
Projekt „Děti potřebují rodinu!“, který navazuje na úspěšně realizovaný dvouletý projekt „Učíme se a hrajeme si společně“ , je rozšířen o pomoc dětem, kterým hrozí odebrání z jejich biologické rodiny nebo již z rodiny byly odebrány a žijí mimo rodinu, v ústavu. Rozšířením projektu o sanaci biologických rodin usilujeme o předcházení umístění dítěte do ústavní péče.

Podporou dětí umístěných do pěstounské péče a jejich pěstounských rodin, které byly náplní předchozího podpořeného projektu, usilujeme o podporu zdravého vývoje osobnosti dítěte v rodinném prostředí s přihlédnutím k prožitým traumatům, psychické deprivaci dětí…

Hlavním cílem projektu „Děti potřebují rodinu!“ je podpora plného a harmonického rozvoje osobnosti dítěte v přirozeném rodinném prostředí.

Cíle projektu
• snížit počet dětí, které jsou umisťovány do ústavní péče
• předcházet odebrání dítěte z jeho rodiny z důvodu nedostatečné péče rodičů, případně umožnit návrat dítěte z ústavního zařízení do své biologické rodiny
• podporovat rozvoj osobnosti dítěte v pěstounské rodině a podporovat pěstounské rodiny dítěte

V oblasti sanace rodiny:
• dosáhnout toho, aby dítě zůstalo v rodině nebo se vrátilo z ústavní péče do vlastní rodiny, kde se cítí spokojené a dobře tělesně i duševně prospívá
• naučit rodiče, jak se o dítě starat, ovládat rodičovské dovednosti, naplňovat fyzické, psychické a sociální potřeby dítěte

V pomoci pěstounským rodinám:
• formou různých druhů terapie (psychoterapie, sociální terapie, muzikoterapie, hipoterapie, arteterapie, dramaterapie a pod.) a na základě dlouhodobých individuálních plánů péče o dítě zlepšit psycho-sociální stav dítěte vyrůstajícího v pěstounské rodině nebo právě do pěstounské péče přicházejícího

2008
Počet dětí: 60
Rozpočet 300 tis. Kč