English

O mně se mnou - Úmluva o právech dítěte v praxi

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Partnerem projektu je LATUS pro rodinu o.p.s.

Anotace: Vzhledem k posunu pohledu na pěstounskou péči v České republice jako na institut dočasný a vzhledem k posílení práce s vlastní rodinou dětí, bude docházet k setkávání s rodiči dítěte a k návratům dítěte do vlastní rodiny častěji – pokud to bude v zájmu dítěte. Prioritou projektu je zapojení dítěte do rozhodování o jeho umístění i o jeho dalším životě. Cíle projektu jsou v souladu s Úmluvou o právech dítěte, která však stále právě v tématu zapojení dětí do rozhodování o nich samotných není v české praxi dodržována.

Název projektu: O mně se mnou - Úmluva o právech dítěte v praxi

Prioritní oblast: 2. Děti a mládež v ohrožení

Financováno v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace

Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Pardubický / CZ05 Severovýchod / Chrudim

Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2015

Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2016

Projekt klade důraz na zapojení dětí umístěných do náhradní rodinné péče do rozhodování, posiluje schopnost pracovníků kvalifikovaně názor dítěte zjistit a podpořit dítě ve vyjadřování přání, myšlenek, názorů a potřeb.

Díky realizaci projektu dojde k naplňování Úmluvy o právech dítěte v praxi. Děti v náhradní rodinné péči zažijí zkušenost, kdy je jejich názor vyslyšen, brán vážně a kdy se samy mohou účastnit důležitých setkání, která rozhodují o jejich dalším životě či jejich aktuální situaci při řešení nejrůznějších problémů. Pro náhradní rodiče bude přínosem zažít se svým přijatým dítětem situace, kdy je dítě aktivní, učí se formulovat své názory, přání a potřeby, vzrůstá jeho motivace podílet se na rozhodování o sobě a tím roste i jeho zodpovědnost za sebe sama. Odborníci pracující s dětmi díky projektu lépe porozumí dětem v náhradní rodinné péči a budou tedy umět lépe reagovat na jejich potřeby.

Celkový cíl projektu: Strategickým cílem projektu je zapojení dětí v náhradní rodinné péči do procesů rozhodování o jejich situaci a životě. V rámci jednotlivých aktivit bude v projektu podpořeno 30 dětí se sociálním znevýhodněním a 40 náhradních rodičů. Projekt je realizován v Pardubickém kraji.

Více o finanční podpoře a podpořeném projektu naleznete na:
www.fondnno.cz a www.eegrants.cz.

Kontakty na pracovníky projektu:

Mgr. Eva Pavlovičová
koordinátorka projektu
776 752 818
eva@amalthea.cz