English

Zpracování osobních údajů při poskytování služeb klientům

Organizace Amalthea z.s. je správcem a zpracovatelem osobních údajů a určuje účel, prostředky a odpovědnost za zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za ně. 

Zaměstnanci při nakládání s osobními údaji a při stanovení účelu, prostředků a způsobu zpracování těchto údajů postupují v souladu a ve smyslu zákona č. 119/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.  
 
Podrobný popis zpracovávání osobních údajů a jejich ochrany je stanoven vnitřním předpisem organizace Směrnice na ochranu osobních údajů.
 
Údaje o správci osobních údajů:
Amalthea z.s.
IČ: 266 47 214
Městský park 274
Chrudim 537 01
Tel.: 466 302 058 

Pobočka Ústí nad Orlicí
T.G. Masaryka 115
Ústí nad Orlicí 562 01
Datová schránka: s84cc3a amalthea@amalthea.cz  www.amalthea.cz 
 
Jaké údaje o Vás při poskytování služeb zpracováváme:
- identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa pobytu a telefonní číslo – služby jsou poskytovány především terénní formou v místě bydliště klientů)
- údaje nutné k uzavření smlouvy k poskytování služeb
- další údaje nutné k poskytování služby. Na potřebu ke zpracování konkrétních údajů Vás pracovník upozorní (např. rodinný stav, jména a příjmení dětí, email, oblast zaměstnání, znevýhodnění, další rodinní příslušníci, vzdělání)
 
Způsob zpracování a ochrana osobních údajů
Vaše údaje jsou zpracovávány buď formou papírových dokumentů, nebo elektronicky ve vaší dokumentaci. Obě varianty jsou technicky zabezpečeny proti zneužití či ztrátě (uzamykatelná místa, zaheslované přístupy). Každý zaměstnanec je také povinen zachovávat o těchto údajích mlčenlivost. Bez Vašeho souhlasu nebudou údaje předávány třetím stranám, pokud nám to nepřikazuje zákonná, ohlašovací či oznamovací povinnost.
 
Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu
Některé údaje, jakou jsou např. výše příjmu, vzdělání, zdravotní stav, nejsou k poskytování služby nezbytné, mohou však být při poskytování služby podpůrnými informacemi, které pomůžou efektivněji řešit Vaše zakázky. V tomto případě s těmito údaji budeme pracovat na základě Vašeho souhlasu, který můžete také odvolat. V takovém to případě budou záznamy o těchto skutečnostech skartovány či vymazány.  
 
Doba zpracovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. Ostatní údaje uchováváme ve lhůtě 10 let nebo příp. déle, pokud toto vyplývá ze zákonných povinností, smluv a dalších předpisů.
 
Vaše práva
Můžete nás písemně požádat o informaci, jaké údaje a z jakého důvodu o Vás zpracováváme. Naše povinnost je do 30 dnů Vám zaslat odpověď. Možností je také obrátit se přímo na Vašeho klíčového sociálního pracovníka, který může Vaše stížnosti či dotazy také evidovat a řešit.  Pokud se domníváte, že jsme naše povinnosti porušili, máte právo podat k tomuto námitku či stížnost a požadovat odstranění vzniklého stavu. Naší povinností je Vaším podnětem se zabývat, podat Vám vysvětlení a podniknout kroky k nápravě. Stížnost je možné také podat přímo vedoucímu služby, řediteli organizace, členům představenstva spolku či Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 
Výňatek ze zákona: „Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může postupovat v souladu s ustanovením § 21 zákona a má právo požadovat od Správce vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. ▪ Klient má základě § 12 zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. ▪ Poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné a klient může svůj souhlas odvolat.“
 
Jak nás kontaktovat
Kontaktovat nás lze osobně prostřednictvím Vašeho klíčového sociálního pracovníka, na výše uvedených kontaktech v pracovní dny vždy od 9,00 do 16,30 nebo elektronicky kdykoliv emailem či datovou schránkou. 
K tomuto účelu lze použít vzor kontaktního formuláře, ke stažení ZDE.