English

Podání připomínek a stížností

Klient může kdykoli vyjádřit přání, připomínku nebo stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb organizace Amalthea a je informován o způsobech podání a vyřizování připomínek a stížností při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby/ Dohody o výkonu pěstounské péče. Postup při podávání připomínek a stížností je také vyvěšen na veřejně přístupném místě (nástěnka v prostorách organizace).

Připomínku nebo stížnost může podat klient služby (i nezletilý), rodinný příslušník a další osoby (např. profesionálové z jiných institucí). Pokud je stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném (nástěnka v prostorách organizace Amalthea, případně webové stránky) po dobu 2 měsíců.

Připomínku nebo stížnost je možné podat písemně, e-mailem amalthea@amalthea.cz, telefonicky nebo ústně, a to jakémukoli pracovníkovi Amalthea. Kontakty na jednotlivé pracovníky najdete ZDE.

Pro podání připomínky či stížnosti můžete rovněž využít kontaktní formulář níže na stránce.

Dále je možné obrátit se na nadřízené klíčových pracovníků:

ředitel Amalthea
David Svoboda, DiS., tel. 776 752 805, david.svoboda@amalthea.cz

vedoucí programu Podpora pro rodinu a dítě
Mgr. Jana Ženíšková, tel. 777 033 602, jana.zeniskova@amalthea.cz

vedoucí programu Centrum náhradní rodinné péče
Mgr. Kateřina Martincová, tel: 773 952 820 e-mail: katerina.martincova@amalthea.cz

vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
Mgr. Blanka Valachová, tel. 734 852 909, blanka.valachova@amalthea.cz 

představenstvo Amalthea
predstavenstvo@amalthea.cz
adresa: Amalthea z. s., Městský park 274, 537 01 Chrudim

dozorčí rada Amalthea
adresa: Amalthea z. s., Městský park 274, 537 01 Chrudim

Odbor sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Pardubického kraje
adresa: Krajský úřad Pardubického kraje
odd. OSPOD, Komenského náměstí 12, 530 02 Pardubice

Kancelář veřejného ochránce práv
podatelna@ochrance.cz
Adresa: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, tel. 542 542 888

Ministerstvo práce a sociální věcí České republiky
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 922 396

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ

1) Pracovník, kterému byla podána připomínka/stížnost, neprodleně informuje klíčového pracovníka klienta, vedoucího programu a ředitele. Vedoucí programu ručí za evidenci připomínek a stížnosti v pořadači.

2) Ředitel schvaluje způsob řešení připomínky/stížnosti a určí osobu, která bude za vyřízení odpovídat. Připomínka/stížnost je vyřízena stejnou formou jakou je podána, písemnou odpověď obdrží klient služby, pokud si ji vyžádá nebo pokud to tým vyhodnotí jako nezbytné. Pokud je stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném po dobu 2 měsíců (nástěnky, webové stránky Amalthea). V případě, že připomínka/stížnost obsahuje osobní údaje klienta, nelze zveřejnit odpověď veřejně.

3) Pokud klient není s tímto řešením spokojen, je připomínka/stížnost předána vyššímu orgánu (představenstvo sdružení, dozorčí rada atd.).

4) Připomínka/stížnost se řeší neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od podání.

EVIDENCE PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ

Schránku na připomínky a stížnosti pravidelně 1x týdně vybírá vedoucí provozní složky a případné připomínky a stížnosti předává k řešení vedoucím programů. Připomínku nebo stížnost podanou e-mailem (na adresu amalthea@amalthea.cz) předává k řešení vedoucím programů ředitel nebo vedoucí provozní složky, kteří mají přístup do této e-mailové schránky.

O každé podané připomínce/stížnosti musí být vyhotoven zápis v pořadači Evidence připomínek a stížností. Tento zápis obsahuje datum podání, kdo připomínku/stížnost podává, forma podání, co je jejím předmětem, podpis pracovníka, který připomínku/stížnost přijal, osoba odpovědná za vyřízení připomínky/stížnosti, způsob vyřízení a datum vyřízení. Písemné připomínky/stížnosti (eventuálně podrobnější zpráva o ústní připomínce/stížnosti) se uchovávají v celém znění v pořadači Evidence připomínek a stížností. Na tomto místě se také eviduje zpráva o vyřízení připomínky/stížnosti. Tato zpráva se předává také klientovi.

Připomínky a stížnosti jsou pro pracovníky zdrojem podnětů pro jejich další rozvoj a rozvoj a zvyšování kvality služeb.

Chci podat připomínku/stížnost

  • Účastník odesláním formuláře dává souhlas s použitím svých osobních údajů, uvedených ve formuláři, ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679 General Data Protection Regulation ze dne 27. dubna 2016., pouze pro potřeby evidence účastníků, vystavení a uchování osvědčení o semináři a pro marketingové účely. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům.