English

Podpora komunity rodičů předškolních dětí

projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015696
Období realizace projektu: 
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2020
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2022
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Popis projektu

Cíle projektu:

Projekt sleduje zlepšení kvality života komunity sociálně znevýhodněných rodin s předškolními dětmi, a to cíleným zaměřením na oblast vzdělávání. Cílem je zvýšit kompetence rodičů ve vztahu k dětem a podpořit úspěšnost dětí ve vzdělávání. Projekt staví na propojení vícero aktivit s cílem zvýšit kompetence členů komunity, nastavit komunikaci mezi rodinou a školou a zvyšovat úspěšnost dětí ve vzdělávání. Rodiče díky projektu zvýší své kompetence ve vztahu k dětem, zapojením komunitního sociálního pracovníka se komunita zaktivizuje a propojením místních aktérů se poukáže na problémy komunity a téma se zviditelní.

Na základě naší dlouhodobé práce se sociálně znevýhodněnými rodinami jsme identifikovali několik problémů, které se v lokalitě vyskytují a na které projekt reaguje. Za podstatný problém polhostejný, či dokonce negativní postoj rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí ke vzdělávání a ke vzdělávacím institucím vůbec. Jelikož sami dosáhli většinou nízkého vzdělání, mají vlastní negativní zkušenosti se školou a ve svém okolí nenacházejí žádné pozitivní vzory, nemají motivaci podporovat vzdělávání svých dětí, nepřiřazují mu důležitost. Toto se týká též předškolního vzdělávání. Řada předškoláků ze sociálně znevýhodněného prostředí proto nenavštěvuje žádné předškolní zařízení a později nastupuje do ZŠ nepřipravena. Přičemž právě pro tyto děti je předškolní vzdělávání zásadní a zejména na ně cílí ustanovení o povinném předškolním vzdělávání.

V základní škole tito nepřipravení žáci zažívají zpravidla brzy po nástupu pocity selhání. Se stoupající náročností učiva a zvyšující se potřebou přípravy se postupně kumulují neúspěchy a dochází ke zhoršování prospěchu (bez ohledu na potenciál dítěte). Neúspěchy dítěte se často dále prohlubují a spolu se stoupajícím věkem a vlivem sociálně vyloučeného prostředí se běžně přidružují i výchovné problémy. Děti pak v 15 letech opouštějí vzdělávání bez získání jakékoliv kvalifikace. Často mají neukončené základní vzdělání. Stávají se tak zpravidla nezaměstnanými a nezaměstnatelnými.

Důsledkem takové situace je pak dlouhodobá závislost na systému státní sociální podpory, prohlubování aspektů sociálního vyloučení a jejich opakování v další generaci.
Komunita není v tomto smyslu nijak podporující. Jelikož se rodiče a děti pohybují mezi lidmi, kteří jsou na tom podobně (tj. nezaměstnanost, finanční problémy, ohrožení chudobou), utvrzují se vzájemně v tom, že vzdělávání není důležité. Komunita jako taková setrvává v pasivitě či dokonce v opozici vůči školám.

Výsledky

Ke zlepšení situace jednotlivců i komunity dojde pouze kombinací vícero aktivit. Aby došlo ke změně, tj. zamezení kopírování dráhy rodičů, je třeba klást akcent na vzdělávání. Předpokladem pro dobrý start v ZŠ je pravidelná předškolní docházka. Díky projektu očekáváme větší zapojení dětí ze soc.znevýhodněného prostředí do předškolního vzdělávání. Je však potřeba pracovat s rodiči a zdůrazňovat důležitost vzdělávání. Díky setkávání aktérů se bude o problémech komunity, které souvisejí s přístupem ke vzdělávání, diskutovat na úrovni obce. Politici obce budou zváni k účasti, budou seznamováni s výstupy a doporučeními. Předpokládáme, že obec naplánuje konkrétní opatření pro zvýšení podílu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání. Zástupci komunity budou zváni k účasti na setkání, nebo budou aspoň pobízeni k tomu, aby sdělovali své názory, které budou tlumočeny. Učiní tak dobrou zkušenost s tím, že jejich názor někdo poslouchá.

Každá pozitivní zkušenost člena komunity, když bude dále šířena, je krokem k tomu zlepšovat situaci komunity celkově. Dojde tak k aktivizaci alespoň části komunity, a to díky vzdělávacím akcím a setkání svépomocných skupin. Členové komunity budou lépe informováni o vzdělávacím systému, o školách, o zápisech, o dnech otevřených dveří, informačních schůzkách apod. a budou se akcí také účastnit. Budou vědět, že je potřeba cíleně podporovat dovednosti u dětí, a také to, jaké dovednosti má dítě v daném věku mít. Budou se jim umět lépe věnovat.

Rozvojem kompetencí členů komunity, respektující komunikací ze strany škol, zapojením komunitního soc. pracovníka jako prostředníka a propojením místních aktérů dojde ke zvýšení důvěry komunity ve vzdělávání, ke zlepšení vztahů a v důsledku toho k většímu zapojení dětí z komunity do vzdělávání, ke snížení problémů s absencí a/nebo s dluhy.

Bude navázána spolupráce s 6 MŠ a 3 ZŠ v Chrudimi, které budou vědět o existenci a poslání komunitního sociálního pracovníka a o možnosti obrátit se na něj.

Kontaktní informace
Mgr. Jana Ženíšková
tel. 777 033 602
e-mail: jana.zeniskova@amalthea.cz