English

Pomáháme společně

komplexní podpora sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi z Ukrajiny na území ORP Chrudim

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_99/0000776

Doba realizace projektu:

zahájení realizace projektu: 1. 6. 2023
ukončení realizace projektu: 31. 5. 2025

Popis projektu:

Cílem projektu je efektivní podpora osob, které uprchly před válkou na Ukrajině. První oblastí naší činnosti je koordinace aktivit na území ORP Chrudim – síťování aktérů, nastavení spolupráce, společné řešení aktuálních témat. Druhou oblastí je přímá podpora ukrajinských rodin s dětmi zaměřená na adaptaci v českém prostředí, ale i na včasnou identifikaci ohrožených dětí a na řešení situace konkrétních rodin.

Klíčové aktivity:

KA 1 Koordinace v území

Bude vytvořena pozice case managera, jehož úkolem bude síťování jednotlivých aktérů, sběr témat, vznik a organizace setkávání platformy a návrhy na postupy v jednotlivých oblastech. Do platformy budou přizvání zástupci Města Chrudimi, zástupci obcí, sociálních služeb, ředitelé MŠ, ZŠ, Úřad práce apod. Témata se budou týkat všech oblastí života, které uprchlíci řeší. Bude vytvořena pozice interkulturního pracovníka, který bude v každodenním kontaktu s uprchlíky a institucemi, bude jejich prostředníkem.

KA 2 Komunitní centrum Ukrajina

Komunitní centrum, které naše organizace provozuje již déle než rok, slouží jako místo prvního kontaktu, bezpečný prostor pro setkávání s krajany, sdílení, poradenství i řízené aktivity. V pravidelných hodinách je k dispozici psycholog ukrajinské národnosti – provádí základní psychologické poradenství, identifikuje ohrožené rodiny a nabízí jim další služby. Dále je k dispozici pedagog volného času, na kterého je možné se obracet s dotazy na téma vzdělávání dětí.

Kromě volného, bezpečného programu nabízíme společné programy pro rodiče a děti (společné tvoření, pohybové aktivity, výlety) nebo programy pro každou skupinu zvlášť (kurzy neurografiky aj.)

KA 3 Služby pro ohrožené rodiny s dětmi

V rámci této aktivity podporujeme rodiny, ve kterých identifikujeme/vyhodnotíme děti jako ohrožené. Zde je myšleno nejen ohrožení z titulu uprchlíka, ale zejména situace, kdy dítěti není ze strany rodiče věnována dostatečná pozornost, kdy rodiče nemají dostatečné rodičovské kompetence, kdy dítě není dostatečně rozvíjeno, či má nějaké obtíže v rozvoji, v oblasti duševního zdraví či ve vzdělávání.

Služby pro ohrožené rodiny s dětmi zahrnují tyto konkrétní aktivity:

  1. Podpora ohrožených rodin s dětmi
  2. Podpůrná skupina pro školní děti
  3. Psychoterapeutický pobyt
  4. Podpora rozvoje předškolních dětí

Kontakt:

Bc. Tereza Komárková
tel: 777 481 265
e-mail: tereza.komarkova@amalthea.cz