English

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589
Období realizace projektu
Zahájení realizace projektu: 01. 07. 2019
Ukončení realizace projektu: 30. 06. 2022

Popis projektu

Projekt má za cíl zajistit či zvýšit dostupnost vybraných sociálních služeb prevence pro osoby sociálně vyloučené, případně sociálním vyloučením ohrožené, a to na území Pardubického kraje. Prostřednictvím sociálních služeb azylové domy pro muže, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi napomáhat jejím klientům překonávat nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce. Realizací projektu minimalizovat rizika sociálního vyloučení osob v obtížné životní situaci a podporovat jejich začlenění do běžné společnosti a v konečném důsledku minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů ve společnosti.

Celkové způsobilé náklady projektu: 206 712 706,32 Kč
Podíl ESF: 79 834 349,82  (85%)
Podíl státního rozpočtu ČR: 20 671 270,63 Kč (10%)
Podíl Pardubického kraje: 10 335 635,32 Kč (5%)

Projekt podporuje celkem 29 sociálních služeb – 2 azylové domy pro muže, 3 domy na půl cesty, 13 sociálně terapeutických dílen a 11 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Všechny služby byly k dispozici svým klientům, v rámci projektu, od 1. 7. 2019. Výjimkou byly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které zahájily poskytování služby až od 1. 1. 2020.

Finanční prostředky projektu, určené na podporu těchto sociálních služeb, byly poskytovatelům přiděleny na základě dotačních řízení ve výši 194 396 940 Kč.

Klíčové aktivity projektu:

Aktivita 01 – Zajištění dostupnosti a rozvoje služeb sociální prevence
Aktivita 02 - Kontrola, průběžný monitoring
Aktivita 03 – Evaluace projektu
Více o klíčových aktivitách projektu ZDE

Služby Amalthea v rámci projektu

Okruhy činností:
Základní a sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů, zprostředkování odborných služeb dítěti a dalším členům rodiny. Sociální terapie terénního charakteru. Nácvik a upevňování sociálních dovedností v jednání s úřady a dalšími institucemi.

Průběh služby:
Oslovení rodiny, Navázání kontaktu s dítětem a jeho rodinou, Navázání spolupráce s ostatními subjekty okolo dítěte, Vyhodnocení situace rodiny a dítěte, zjišťování potřeb rodiny, Identifikace nenaplněných potřeb dítěte, Plán spolupráce, Vlastní poskytování služeb, Závěrečné hodnocení průběhu služby, Ukončení poskytování služby.

Jedná se o služby zpravidla poskytované v terénu, přímo v domácnostech klientů. Ambulantní využití služeb je nízké.

Nejčastěji v rodinách řešíme tato témata:

  • podporu rodičovských kompetencí – nácvik a podpora v péči o dítě a jeho rozvoj, podpora citové vazby, řešení výchovných problémů apod.
  • zajištění odpovídajících bytových podmínek
  • hospodaření s financemi, řešení dluhů a vedení domácnosti
  • vztahy, domácí násilí

Cílová skupina

Ohrožené rodiny s dětmi, žijící na území Pardubického kraje. Zpravidla se jedná o rodiny neúplné nebo nově doplněné, přítomnost obou biologických rodičů je spíše výjimečná. V rodinách je často více dětí, výjimkou není, že některé z nich vyrůstají mimo vlastní rodinu. Pro rodiny ve službě je charakteristický nižší socio-ekonomický standard, což přináší řadu komplikací. Rodiče se potýkají s nízkým vzděláním, vysokou nezaměstnaností, nedostatečnými příjmy, dluhy, neschopností adekvátně hospodařit. Často žijí v nevyhovujících podmínkách, v provizorních obydlích či na ubytovnách, často se stěhují, hrozí jim ztráta bydlení jako důsledek nehrazení nájemného. Někteří z rodičů mají snížené mentální schopnosti či zdravotní postižení. Nedostatečná péče o děti a jejich rozvoj bývá důsledkem života rodičů, kteří sami vyrůstali v nepodnětném prostředí a neměli tak možnost poznat odpovídající modely rodičovské péče. Matky často porodily první děti v raném věku. V rodinách je častý výskyt sociálně-patologických jevů. Děti z těchto rodin pak bývají v důsledku nedostatečné péče a podpory opožděné ve vývoji, mají handicapy oproti vrstevníkům. Nenavštěvují předškolní zařízení, ve školním věku mívají výchovné problémy, které rodiny bez odborné pomoci nezvládají. Důležité pro nás je, že rodina při zapojení do služeb proklamuje zájem o zlepšení situace dítěte, chce o něj dobře pečovat.

Místa poskytování služby

Služba je registrována a poskytována v Pardubickém kraji, převážně terénní formou v domácnostech uživatelů služby, v pracovní dny dle potřeb klientů, zpravidla v době od 8,00 do 18,00. Ambulantní forma služby je poskytována na pobočkách v Chrudimi (Městský park 274, Chrudim 537 01) a od listopadu 2017 v Ústí nad Orlicí (T.G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 562 01). Některé činnosti – jednání se zájemcem o službu, případové konference apod., mohou být poskytovány i na jiných, předem domluvených místech – např. rodinné centrum, škola, prostory OSPOD. Vždy záleží na domluvě s rodinou.

Kontaktní informace

Mgr. Jana Ženíšková
tel: 777 752 826
e-mail: rodina@amalthea.cz