English

Sanace rodiny - systematizace služeb v Pardubickém kraji

projekt Sanace rodiny - systematizace služeb v Pardubickém kraji
(podpořeno Nadací Sirius)

Projekt Sanace rodiny – systematizace služeb v Pardubickém kraji je rozvojovým projektem programu Sanace rodiny podpořeným z finančních prostředků Nadace Sirius. Smyslem projektu je rozšíření stávající a reálně fungující služby Sanace rodiny do dalších lokalit Pardubického regionu a tím rozšíření služby pro dalších 25 rodin.

Služba sanace rodiny a je zaměřena na rodiny ohrožené umístěním dítěte do ústavní péče nebo na rodiny, kde už dítě či děti v ústavu umístěny jsou. Tento program je realizován jako terénní sociální služba v přirozeném prostředí rodin. Jedná se o pomoc rodičům s výchovnými, sociálními či jinými problémy souvisejícími s péčí o dítě.

Cílem projektu Sanace rodiny – systematizace služeb v Pardubickém kraji je vytvořit ucelený systém sociálních služeb pro podporu rodiny včetně souvisejících metodik, kterými jsou Metodika služeb sanace rodiny, Metodika Case-managementu, Metodika případových konferencí, a provázání s koncepčními materiály měst a obcí. Dále pak určení pravidel pro rozšíření vzniklé metodiky mezi další subjekty Pardubického kraje a celé České republiky.