English

Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

(realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost)
 

            

Popis projektu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007762
Období realizace projektu
Zahájení realizace projektu: 01. 06. 2017
Ukončení realizace projektu: 30. 4. 2020

Účel dotace: Zajistit dostupnost sociálně aktivizačních služeb a zvýšit jejich kapacitu tak, aby odpovídala poptávce a potřebám orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a umožnila tak poskytování této služby většímu počtu ohrožených rodin s vyšší frekvencí. Cílem je podpora rodiny jako celku, tzn. rodičů a dětí tak, aby byly v maximální možné míře zachovány funkce rodiny a bylo podpořeno jejich začlenění do společnosti.

Celkové způsobilé náklady projektu: 93 922 764,50 Kč
Podíl ESF: 79 834 349,82 (85%)
Podíl státního rozpočtu ČR: 9 392 276,45 Kč (10%)
Podíl Pardubického kraje: 4 696 138,23 Kč (5%)

Podpořeny sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na období od 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019  

Klíčové aktivity projektu:
Aktivita 01 – Zajištění dostupnosti a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Aktivita 02 - Kontrola, průběžný monitoring
Aktivita 03 – Evaluace projektu

Aktivita 01 - V rámci klíčové aktivity bude podpořena sociální služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen SAS), která bude poskytována v souladu se § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Pardubickém kraji na období 2016 - 2018, v aktuálním znění. Realizací této aktivity dojde ke zlepšení, případně obnově schopností sociálního fungování jejich uživatelů, rodin.

Aktivita 02 - Klíčová aktivita bude zajišťovat dodržování podmínek poskytnutí účelové dotace. Kontroly budou probíhat postupem dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bude i personální zajištění služby včetně způsobu udržení a zvyšování kvalifikace pracovníků. Součástí veřejnosprávní finanční kontroly bude kontrola efektivity služeb, kterou zajistí metodik péče o ohrožené děti nebo jiný pověřený pracovník OSV.

Aktivita 03 bude realizována prostřednictvím externího dodavatele vybraného na základě veřejné zakázky malého rozsahu. V průběhu evaluace budou sledovány dvě roviny. Procesní rovina, která nám přinese ucelený přehled o provádění jednotlivých fází projektu při jeho realizaci a rovina dopadová, která bude zaměřena na očekávané výstupy a účel projektu. Cílem evaluace je ověřit a zhodnotit dosažené přínosy (plánované výstupy projektu). V rámci této aktivity bude vypracována vstupní, průběžná a souhrnná závěrečná evaluační zpráva.

Více o projektu ZDE

Služby Amalthea v rámci projektu

Okruhy činností:
Základní a sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů uživatelů, zprostředkování odborných služeb dítěti a dalším členům rodiny. Sociální terapie terénního charakteru. Nácvik a upevňování sociálních dovedností v jednání s úřady a dalšími institucemi.

Průběh služby:
Oslovení rodiny, Navázání kontaktu s dítětem a jeho rodinou, Navázání spolupráce s ostatními subjekty okolo dítěte, Vyhodnocení situace rodiny a dítěte, zjišťování potřeb rodiny, Identifikace nenaplněných potřeb dítěte, Plán spolupráce, Vlastní poskytování služeb, Závěrečné hodnocení průběhu služby, Ukončení poskytování služby.

 Jedná se o služby zpravidla poskytované v terénu, přímo v domácnostech klientů. Ambulantní využití služeb je nízké. Nejčastěji v rodinách řešíme tato témata:
-  podporu rodičovských kompetencí – nácvik a podpora v péči o dítě a jeho rozvoj, podpora citové vazby, řešení výchovných problémů apod.
-  zajištění odpovídajících bytových podmínek
-  hospodaření s financemi, řešení dluhů a vedení domácnosti
-  vztahy, domácí násilí

Cílová skupina

Ohrožené rodiny s dětmi, žijící na území Pardubického kraje. Zpravidla se jedná o rodiny neúplné nebo nově doplněné, přítomnost obou biologických rodičů je spíše výjimečná. V rodinách je často více dětí, výjimkou není, že některé z nich vyrůstají mimo vlastní rodinu. Pro rodiny ve službě je charakteristický nižší socio-ekonomický standard, což přináší řadu komplikací. Rodiče se potýkají s nízkým vzděláním, vysokou nezaměstnaností, nedostatečnými příjmy, dluhy, neschopností adekvátně hospodařit. Často žijí v nevyhovujících podmínkách, v provizorních obydlích či na ubytovnách, často se stěhují, hrozí jim ztráta bydlení jako důsledek nehrazení nájemného. Někteří z rodičů mají snížené mentální schopnosti či zdravotní postižení. Nedostatečná péče o děti a jejich rozvoj bývá důsledkem života rodičů, kteří sami vyrůstali v nepodnětném prostředí a neměli tak možnost poznat odpovídající modely rodičovské péče. Matky často porodily první děti v raném věku. V rodinách je častý výskyt sociálně-patologických jevů. Děti z těchto rodin pak bývají v důsledku nedostatečné péče a podpory opožděné ve vývoji, mají handicapy oproti vrstevníkům. Nenavštěvují předškolní zařízení, ve školním věku mívají výchovné problémy, které rodiny bez odborné pomoci nezvládají. Důležité pro nás je, že rodina při zapojení do služeb proklamuje zájem o zlepšení situace dítěte, chce o něj dobře pečovat.

Místa poskytování služby

Služba je registrována a poskytována v Pardubickém kraji, převážně terénní formou v domácnostech uživatelů služby, v pracovní dny dle potřeb klientů, zpravidla v době od 8,00 do 18,00. Ambulantní forma služby je poskytována na pobočkách v Chrudimi (Městský park 274, Chrudim 537 01) a od listopadu 2017 v Ústí nad Orlicí (T.G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 562 01). Některé činnosti – jednání se zájemcem o službu, případové konference apod., mohou být poskytovány i na jiných, předem domluvených místech – např. rodinné centrum, škola, prostory OSPOD. Vždy záleží na domluvě s rodinou.

Kontaktní informace

tel: 777 752 826, e-mail: rodina@amalthea.cz