English

Služby

Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina – vlastní, adoptivní nebo pěstounská.

Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. Proto poskytujeme komplexní síť služeb, abychom tomu zabránili.

Informace o jednotlivých službách najdete v liště vpravo.

Amalthea je registrovaným poskytovatelem sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • §65 (1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

 • §65 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
  a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  c) sociálně terapeutické činnosti,
  d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Amalthea je pověřena výkonem sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Centrum náhradní rodinné péče v rámci pověření může vykonávat tyto činnosti:

 • pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných,  sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 
 • zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany (zařízení odborného poradenství pro péči o děti)
 • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče
 • poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Zásady pracovníků Amalthea v poskytování sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí:

Zájem dítěte

Amalthea při své činnosti respektuje potřeby dětí, rodičů a náhradních rodičů, jejich právo se rozhodovat. Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí staví zájem dítěte na přední místo. Pracovníci zjišťují názor, přání a potřeby dítěte a přispívají k jejich naplňování. Ke zjišťování, co je v zájmu dítěte, používají pracovníci takové metody práce, které umožňují dítěti se vyjádřit a zapojit ho do rozhodování o sobě.

Podpora blízkého okolí dítěte:

Pracovníci při práci s dítětem v náhradní rodinné péči posilují jeho vazby v přirozeném prostředí dítěte: k pěstounům, rodičům (pokud je to v zájmu dítěte), sourozencům, ve školním i mimoškolním kolektivu dětí.

Kvalita

Amalthea preferuje kvalitu služeb nad kvantitou. Vytváří bezpečné prostředí pro poskytování služeb, dbá na soukromí a ochranu osobních údajů dětí a rodin, dodržuje etický kodex sociálních pracovníků a naplňuje standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Hlavním kritériem kvality činnosti Amalthea je zdravý rozvoj a zájmy dítěte.

Profesionalita a transparentnost

Při práci se zaměstnanci Amalthea řídí metodikami a manuály, které má organizace zpracované a které podléhají metodické kontrole uvnitř organizace i od nadřízených orgánů. Odborná práce pracovníků je pod pravidelnou supervizí a je sdílena týmově, o všech činnostech pracovníků je vedena dokumentace, ke které mají rodiny přístup, tak aby byla zachována transparentnost.

Finanční zajištění Amalthea je transparentní, podléhá kontrole Dozorčí rady a je pravidelně zveřejňováno ve Výroční zprávě organizace.

Spolupráce

S jinými organizacemi Amalthea spolupracuje na principu partnerství.
Dbá na péči o své zaměstnance a na otevřenou komunikaci uvnitř i vně organizace.

Vzdělávání

Amalthea podporuje profesní růst svých pracovníků a potřebu otevřenosti vůči novým směrům v oblasti systému péče o ohrožené děti.