English

Stanovy Amalthea z.s.

Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Název a IČO zapsaného spolku: Amalthea z.s. , IČ: 266 472 14
2. Sídlo zapsaného spolku: Městský park 274, Chrudim, 537 01

Čl. II
Právní postavení spolku

1. Amalthea z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolný, nezávislý spolek sdružující členy na základě společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb.

Čl. III
Účel spolku

1. Účelem spolku je poskytování sociální, vzdělávací, terapeutické služby rodinám s dětmi a zajišťovat výkon sociálně-právní ochrany dětí. Podporovat zdravé fungování rodiny, pomáhat řešit problémy tak, aby se předcházelo umístění dětí mimo jejich vlastní rodinu, podporovat a doprovázet náhradní rodiny.
2. Předmětem hlavní činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost.

ČL. IV
Činnost spolku

1. Hlavní činnosti spolku:
a) poskytovat podporu rodinám a jedincům v obtížné životní situaci,
b) poskytovat služby v oblasti náhradní rodinné péče,
c) zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí,
d) prostřednictvím osvětové, informační a vzdělávací činnosti rozvíjet a podporovat služby v oblasti péče o rodinu a dítě,
e) iniciovat spolupráci a komunikaci se státními i nestátními institucemi a hledat možnosti zvyšování kvality péče o rodinu a dítě,
f) publikační činnost.
2. Vedlejší hospodářská činnost:
a) mimoškolní vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti, prodej propagačních předmětů.
Účelem vedlejší hospodářské činnosti je podpora hlavní činnosti spolku.

Čl. V
Členství

1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
d) zánikem spolku.
5. Každý člen má právo:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) ovlivňovat činnost spolku prostřednictvím valné hromady,
c) volit a být volen do orgánů spolku,
d) navrhnout valné hromadě odvolání členů orgánů spolku,
e) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
f) vyžádat si zápis z valné hromady a jeho přílohy k nahlédnutí,
g) vyžádat si zápis z jednání představenstva a jeho přílohy k nahlédnutí.
6. Člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na dosažení účelu spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou.

Čl. VI
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:
a) valná hromada,
b) představenstvo,
c) dozorčí rada,
d) ředitel.
2. Statuárními zástupci spolku jsou:
a) předseda představenstva,
b) ředitel spolku.
Oba statutární zástupci mohou jednat jménem spolku samostatně.

Čl. VII
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však 1x ročně. O konání valné hromady musí být každý člen spolku informován prokazatelným způsobem nejméně 15 dní před jejím konáním. Představenstvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, může tak učinit kterýkoliv člen.
4. Valná hromada má tato práva a povinnosti:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku
b) schvaluje úkoly pro příslušné období, výroční zprávu, roční finanční rozpočet, účetní závěrku spolku,
c) volí na dobu dvou let členy představenstva, jeho předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady,
d) odvolává členy představenstva, jeho předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady,
e) rozhoduje o přijetí nových členů spolku,
f) rozhoduje o zrušení členství,
g) rozhoduje o zániku spolku,
h) rozhoduje o zřizování programů poskytujících služby naplňující účel spolku,
i) rozhoduje o zrušení programů zřízených spolkem
j) schvaluje ředitele spolku.
5. Valná hromada je oprávněna si vyhradit rozhodnutí v jakékoli otázce, o níž jinak přísluší rozhodovat představenstvu spolku. Pokud bude rozhodnutí valné hromady rozdílné od již přijatého rozhodnutí představenstva, ruší se přijetím rozhodnutí valné hromady již přijaté rozhodnutí představenstva.
6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku. Hlasovací právo členů je rovné. Každý člen může na základě písemné plné moci zmocnit jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na valné hromadě zastupovala. O změně stanov, o zrušení a o sloučení s jiným spolkem rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
7. Na každé valné hromadě se pořizuje zápis, z něhož musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky Valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov spolku, musí být členům spolku nejméně 10 dní před jejím konáním oznámen záměr navrhnout změnu stanov spolu se zněním navrhovaných změn. Změnu stanov může navrhnout kterýkoli člen. Nebude-li dodržen postup dle věty první tohoto odstavce, lze i přesto na jednání valné hromady hlasovat o jakékoli navržené změně a hlasování se považuje za platné, vysloví-li se pro přijetí změny stanov dvoutřetinová většina všech členů.

Čl. VIII.
Představenstvo

1. Představenstvo je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Představenstvo je voleno valnou hromadou. Za člena představenstva může být zvolen jak člen, tak i nečlen spolku.
3. Funkční období členů představenstva je dvouleté.
4. Představenstvo má lichý počet členů, nejméně 3 členy.
5. Funkce člena představenstva a člena dozorčí rady jsou vzájemně neslučitelné.
6. Za výkon funkce člena představenstva může být přiznána odměna, rozhodne-li tak valná hromada.
7. Představenstvo řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
8. Představenstvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to dle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu dozorčí rady, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
9. Představenstvo zejména:
a) koordinuje činnost spolku,
b) svolává valnou hromadu,
c) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
d) schvaluje organizační řád,
e) navrhuje valné hromadě přijetí nových členů,
f) navrhuje valné hromadě vyloučení členů.
10. Představenstvo se řídí pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, zabezpečuje výkon usnesení přijatých valnou hromadou.
11. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se spolek dostal do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení spolku nebo přijetí jiného opatření.
12. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud se jeho jednání účastní alespoň dvoutřetinová většina všech členů představenstva.
13. Představenstvo rozhoduje ve všech případech alespoň dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
14. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem.
15. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit dozorčí radě všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení spolku a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k předsedovi představenstva.
16. Člen představenstva má právo kdykoliv požádat předsedu o svolání jednání představenstva.
17. Člen představenstva má právo dát podnět dozorčí radě k zahájení kontrolní činnosti ve všech oblastech působení spolku.

Čl. IX
Předseda a místopředseda představenstva

1. Předseda představenstva je statutárním zástupcem a samostatně spolek zastupuje.
2. Předseda i místopředseda představenstva jsou voleni valnou hromadou ze členů představenstva, za svou činnost odpovídají valné hromadě.
3. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a v době kdy nemůže vykonávat svou funkci.
4. Kterýkoliv člen spolku má právo navrhnout valné hromadě odvolání předsedy či místopředsedy představenstva. Každý takový návrh musí projít hlasováním. V případě odvolání nebo odstoupení předsedy či místopředsedy musí být jejich nástupce zvolen do 30 dnů. Do zvolení nového předsedy přebírá jeho kompetence místopředseda.
5. Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva.
6. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva, kdykoliv o to požádá člen představenstva, nejpozději do 10 dnů od podání žádosti.
7. Předseda představenstva je povinen svolat společné jednání představenstva a dozorčí rady, kdykoliv o to požádá dozorčí rada, nejpozději do 10 dnů od podání žádosti.
8. Předseda představenstva a místopředseda jsou povinni informovat představenstvo o všech jednáních, která vedli z pověření představenstva, nebo v jeho zastoupení.

Čl. X
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
2. Dozorčí rada má nejméně 3 členy, z nichž alespoň 1 člen není členem spolku. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva.
3. Funkční období členů dozorčí rady je dvouleté.
4. Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spolku a projednávat stížnosti jeho členů.
5. Dozorčí rada vykonává dohled nad hospodařením spolku a nad tím, zda jsou v činnosti spolku dodržována ustanovení základních dokumentů.
6. Dozorčí rada upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky, podává návrhy na jejich odstranění a vyžaduje zjednání nápravy.
7. Dozorčí radě musí být uděleno slovo na valné hromadě, kdykoliv o to požádá.

Čl. XI
Ředitel spolku

1. Výkon činnosti spolku zajišťuje také jeho ředitel, který je odpovědný představenstvu.
2. Ředitel je statutárním zástupcem spolku a samostatně spolek zastupuje.
3. Funkce ředitele je vykonávána v pracovním poměru.
4. Bližší vymezení práv a povinností ředitele je uvedeno ve vnitřních předpisech spolku, zejména v organizačním řádu a náplni práce.

Čl. XII
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dotace,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c) výnosy majetku,
d) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá představenstvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. XIII
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím soudu.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
3. Spolek nevyplatí členovi, jehož účast na právnické osobě zaniká, jako jeho vypořádací podíl více, než odpovídá výši jeho splaceného vkladu do základního kapitálu v době ukončení jeho účasti na společnosti.
4. Spolek nevyplatí nikomu jako jeho podíl na likvidačním zůstatku více, než odpovídá výši jeho splaceného vkladu v době zrušení právnické osoby, a zbylý likvidační zůstatek nabídne likvidátor právnické osobě se statusem s obdobným účelem.

Čl. XIV
Závěrečné ustanovení

1. Aktualizovanou podobu stanov projednala a schválila Valná hromada spolku na svém setkání dne 26. listopadu 2015.

Soubory ke stažení