English

Včasná péče o ohrožené děti ve městě Chrudim

Projekt podpořen nadací OSF

Období realizace projektu

Začátek realizace projektu: 01. 01. 2022
Konec realizace projektu: 31. 01. 2023

Popis projektu:

Aktivity se zaměřují na ohrožené děti již od narození, přes předškoláky po děti mladšího školního věku (do 8 let) a jejich rodiny žijící v Chrudimi a okolí. Cílem je poskytnout včasnou a adekvátní podporu tak, aby se dětem lépe dařilo.

V rámci projektu plánujeme:
1)   Vytvořit program pro děti od narození do 2 let. Zaměstnáme 2 komunitní pracovnice, které budou pravidelně docházet do rodin a podporovat matky v péči o děti a budou se zaměřovat na rozvoj dětí adekvátně věku. Pracovnice budou mít k dispozici metodickou příručku a podporu odborného garanta.

2)   Organizovat společný program pro rodiče s malými dětmi cca 1x týdně. Formou her, říkanek, písniček budeme podporovat rozvoj dětí i dovednosti rodičů.  

3)   Zajišťovat podporu dětí v Centru pro předškoláky Amálka a připravovat je na vstup do mateřské školy. Součástí aktivity je též podpora rodičů – individuální i skupinová. S rodinami zůstaneme v kontaktu i poté, co dítě nastoupí do mateřské či základní školy.

4)   Podpořit malé školáky už při nástupu do první třídy. Budeme využívat případové konference se zapojením dítěte, které usnadní přechod dítěte mezi stupni vzdělávání. Dětem poskytneme individuální doučování.  V létě pro ně uspořádáme tábor spojený se vzděláváním.

Aktivity zahrnují též spolupráci s učiteli mateřských škol a učiteli prvního stupně základních škol v Chrudimi. Pro mateřské školy bude k dispozici metodik-psycholog, kterého v rámci projektu zaměstnáme. Jeho rolí bude podpora pedagogů, konzultace konkrétních kauz, řešení náročných situací a nastavení provázanosti mezi MŠ a následnými službami.

 Z předchozího projektu navážeme na setkávání místních aktérů předškolního vzdělávání, kterého se kromě ředitelek mateřských škol účastní též zástupci dalších neziskových organizací, oddělení školství, OSPOD a pedagogicko-psychologické poradny. Budeme podporovat vytvoření funkčního modelu včasné péče na místní úrovni.

Podpoříme:

6 rodin s dětmi ve věku 0-2 roky
20 dětí ve věku 2 roky až nástup do základní školy (a jejich rodičů)
15 dětí mladšího školního věku
Celkem spolupráce se 30 rodinami (v některých bude více dětí).