English

Využití terapeutických metod při práci s dítětem v náhradní rodinné péči


Využití terapeutických metod při práci s dítětem v náhradní rodinné péči
(podpořeno Nadací Sirius)

Cílem projektu je podpora a pomoc dítěti v náhradní rodinné péči s využitím nových terapeutických metod a rozšíření služeb Amalthea o.s. o přípravy zájemců o pěstounství
Dílčí cíl 1: Zavést nové terapeutické metody do práce s dítětem v náhradní rodinné péči, ověřit jejich dopad na kvalitu „terapeutického rodičovství“ a kvalitu života dítěte
Dílčí cíl 2: rozšířit služby Centra náhradní rodinné péče o přípravu zájemců o pěstounství

Děti, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a jsou umístěny do rodiny náhradní, si často nesou celou řadu problémů a traumat. V nefungující vlastní rodině mohly zažít zanedbávání, zneužívání či týrání. Stejně tak z ústavní péče si při nejlepší snaze pečovatelů děti nesou poškození - často mají narušenou schopnost vytvořit si vazbu s druhými, obtížně důvěřují lidem, mají nízké sebevědomí. To se pak projevuje v jejich chování a jednání - jsou hyperaktivní, mají problémy s lhaním a krádežemi, odmítají fyzický kontakt anebo jej naopak extrémně vyhledávají, obtížně dodržují pravidla a hranice, neuvědomují si následky svých činů, necítí stud, neprojevují skutečné emoce, v jejich chování se dále může objevovat agresivita, sebepoškozování, promiskuita, depresivita a úzkostnost atd. Také poškození na úrovni neurobiologické (fetální alkoholový syndrom, poruchy autistického spektra, afektivní poruchy, Downův syndrom atd.) přinášejí nutnost přistupovat k dětem specificky a hledat vyhovující terapeutické metody pro zlepšení jejich života.
Využití konkrétních terapeutických metod šitých na míru konkrétnímu dítěti posílí u dítěte schopnost navazovat a udržet vztahy, posílí sebevědomí a sebepřijetí dítěte, umožní dítěti zažít bezpečný fyzický kontakt a bezpečí pro vyjádření emocí a potřeb, což jsou základní předpoklady pro zlepšení kvality života dítěte.
Projekt využije 30 dětí z 20 rodin.

Výstupy projektu:

publikace obsahující konkrétní kazuistiky dětí, u kterých byla využita některá z terapeutických metod pro posílení attachmentu či zvládnutí náročné životní situace v životě dítěte.
metodika podpůrné skupiny pro děti z pěstounských/osvojitelských rodin
metodika podpůrné skupiny pro vlastní děti pěstounů/osvojitelů