English

KROK 7 - Vedení v evidenci osob vhodných stát se náhradními rodiči.

Krajský úřad vede evidenci žadatelů a také vede evidenci dětí vhodných do pěstounské péče (osvojení). Ke konkrétnímu dítěti se následně vybírá z evidence možných pěstounů (osvojitelů) ten nejvhodnější.

Jestliže je krajským úřadem vybrán z evidence žadatelů žadatel, který je vhodný stát se pěstounem (osvojitelem) dítěte, které je v evidenci dětí vedené tímto krajským úřadem, krajský úřad oznámí neprodleně tuto skutečnost písemnou formou vybranému žadateli.

Žadatel se nejprve prostřednictvím krajského úřadu seznámí se spisem dítěte. Obdrží tak veškeré dostupné informace o dítěti. Následně má možnost seznámit se s dítětem a podat žádost o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů (osvojitelů), a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení krajského úřadu o tom, že byl pro konkrétní dítě vybrán jako vhodný osvojitel nebo pěstoun. Tuto lhůtu může krajský úřad v odůvodněných případech prodloužit, nejvýše však o 30 dnů.

Se sepsáním návrhu k soudu Vám může pomoci Váš sociální pracovník (městský úřad/magistrát), u kterého jste podávali žádost a dokládali mu všechny potřebné dokumenty.

 

KROK 8 – Výběr doprovázející organizace