English

Multidisciplinární tým včasné intervence

Od roku 2023 působí v Amalthee mobilní multidisciplinární tým, který se zaměřuje na včasnou identifikaci a prevenci duševního onemocnění u dětí.

Cílem mobilního týmu působícího v ORP Chrudim a ORP Pardubice je navázání spolupráce se školami, zmapování dostupných kapacit odborníků a služeb v síti. Následně je dítěti a jeho rodičům/ zákonným zástupcům poskytnuta adekvátní podpora.

Pro koho je služba určena?

Pracujeme s dětmi předškolního a školního věku s rizikem ohrožení duševního vývoje. Zaměřujeme se na včasnou identifikaci dítěte ohroženého duševní nemocí, nastavení podpory v síti služeb a koordinaci mezioborové spolupráce při řešení situace dítěte.

Jak spolu/pracujeme?

Mobilní tým navazuje spolupráci s odborníky ze školského, sociálního a zdravotnického sektoru. Stává se partnerem pro školy, pedagogy, rodiče, žáky, OSPOD, pediatry a další odborníky, kteří hrají významnou roli v prevenci duševního onemocnění u dětí.

K základním principům fungování týmu řadíme včasnost, dostupnost, multidisciplinaritu, odbornost, case management a spolupráci v síti.

Odborná variabilita týmu umožňuje komplexní náhled na situaci dítěte a nastavení efektivní podpory pro její úspěšné zvládnutí.

Koordinovaná spolupráce pracovníků týmu a dalších zapojených subjektů zahrnuje mimo jiné vzájemné sdílení informací a úhlů pohledu, společné vyhodnocování situace a adekvátně zvolený přístup k řešení situace dítěte.

Pravidelnou externí spolupráci k případové práci v oblasti vzdělávání zajišťují zástupci školských poradenských zařízení (diagnostika, stanovení podpůrných opatření, metodická podpora pedagogů). V konzultační rovině spolupracujeme s klinickým psychologem a dětským psychiatrem.

Náš tým:

Multidisciplinární tým je složen ze speciální pedagožky, psycholožky, sociální pracovnice, terapeutky a case managerky. Tým úzce spolupracuje s rodiči/zákonnými zástupci dětí a subjekty, které ohroženým dětem poskytují své služby (škola, lékaři, OSPOD apod.).

Kontakty:

Mgr. Petra Pavlíčková
case manager
tel: 774 312 782
e-mail: petra.pavlickova@amalthea.cz

Bc. Jana Křivánková
case manager
tel: 724 324 069
e-mail: jana.krivankova@amalthea.cz 

Mgr. Petra Blažková
sociální pracovnice
tel: 724 098 001
e-mail: petra.blazkova@amalthea.cz 

Mgr. Naďa Burcalová
speciální pedagožka
tel: 602 154 386
e-mail: nada.burcalova@amalthea.cz 

Mgr. Monika Gersenson
sociální pracovnice
tel: 724 270 661
monika.gersenson@amalthea.cz

Mgr. Petra Šrámková 
terapeutka
tel: 777 752 826
e-mail: petra.sramkova@amalthea.cz 

Mgr. Irena Šritrová 
psycholožka 
tel: 724 098 005
e-mail: irena.sritrova@amalthea.cz 

Projekt v roce 2023 podpořili: