English

Učíme se společně

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Leták projektu.

Anotace: Projekt se zaměřuje na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání romských předškolních dětí a dětí navštěvujících 1. a 2. třídy základních škol, s cílem zamezit jejich předčasnému selhávání a následným odchodům na školy praktické či speciální. Cíle dosáhneme aktivitami zaměřenými nejen na děti, ale i na jejich rodiče tak, aby po skončení projektu byli sami schopni pokračovat v podpoře svých dětí. Do aktivit budeme zapojovat i orgány místní správy a samosprávy, mateřské a základní školy a apelovat na jejich roli a úkoly v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Název projektu: Učíme se společně
Prioritní oblast: 3. Sociální inkluze
Umístění projektu (kraj/NUTS 2/místo): Pardubický / CZ05 Severovýchod / Chrudim
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2015
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2016
Financováno v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace 

Celkový cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a zvýšení rodičovských kompetencí ve vztahu ke vzdělávání svých dětí. Provozováním předškolního klubu Amálka bude nabídnuto strukturované předškolní vzdělávání dětem, které zpravidla nedochází do mateřských škol z důvodu nedostatku finančních prostředků, přeplněnosti mateřských škol či jejich fyzické nedostupnosti. Vzdělávání v předškolním klubu Amálka a doučování školáků těmto dětem zvýší šanci na budoucí školní úspěch a plnohodnotné společenské i pracovní uplatnění.

V rámci projektu jsme intenzivně spolupracovali s 15 rodinami, v nichž bylo 20 dospělých a 22 dětí předškolního věku či navštěvující 1. a 2. ročník základní školy.

Připravili jsme přehledný Manuál pro rodiče předškolních dětí, kde najdete informace o předškolních zařízeních, školách a poradnách ve městě Chrudim. 
Ke stažení zde.

Během projektu jsme vytvořili Metodiku vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.
Ke stažení zde 

Během projektu jsme také vytvořili Analýzu potřeb a návrhy opatření v předškolním vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí.
Ke stažení zde.

Více o finanční podpoře a podpořeném projektu naleznete na:
www.fondnno.cz a www.eegrants.cz.

Kontakty na pracovníky projektu:

Mgr. Eva Pavlovičová
koordinátorka projektu
776 752 818
eva@amalthea.cz

Mgr. Aleš Jirásek 
pracovník předškolního klubu 
776 491 327 
ales@amalthea.cz

Iva Dopitová
pracovnice předškolního klubu 777 752 824
iva.d@amalthea.cz

Soubory ke stažení